Четвртак, 18. Јун 2020.

Унапређење рада општинског ГИС портала Неготин, ОРН 38221000 - Географски информациони системи (GIS или слични системи)

Преузмите: Јавни позив, 18.06.2020.год.
Преузмите: Конкурсну документацију, 18.06.2020.год.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 26.06.2020.год.
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору, 02.07.2020.год.

Oпштинa Неготин,

Трг Стевана Мокрањца бр.1 , 19300 Неготин

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www.negotin.rs

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.4041-15/2020-II/04 од 17.06.2020. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности

1. Предмет јавне набавке услуга : Унапређење рада општинског ГИС портала Неготин, ОРН 38221000 - Географски информациони системи (GIS или слични системи)

 

2.Јавна набавка се не обликује кроз партије

3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. (наручилац може одредити да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5 Закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове).

5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6.Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом.

7.Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.negotin.rs и са Портала јавних набавки.

8.Понуде се могу поднети непосредно:- у пословним просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин, Општински услужни центар

-  путем поште на адресу Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

 

 9. Понуде се подносе у затвореној коверти.

 Рок за подношење понуде је 26.06.2020. године, до 10,00 часова, без обзира на начин доставе.

 

10. Отварање понуда ће се обавити: Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 26.06.2020. године у 10,15 часова у просторијама наручиоца, општине Неготин, Мала сала општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1., 19300 Неготин. Понуду завести у општинском услужном центру. Представник понуђача може присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено овлашћење издато од стране тог понуђача .

 

11. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Живојин Марковић 069/84-82-701,  мејл jnnegotin@gmail.com