Четвртак, 09. Фебруар 2023.

Уља за ложење средње С-сви погони – франко истоварно место наручиоца, количина од 36.000 килограма, за потребе грејања пословних просторија општине Неготин

Више информација (Портал јавних набавки): Линк