Среда, 13. Мај 2020.

Уклањање отпада са дивљих депонија по МЗ у општини Неготин, до коначног решења – одлагања отпада на регионалну депонију.

Преузмите: Позив за подношење понуда, 13.05.2020.год.
Преузмите: Конкурсну документацију, 13.05.2020.год.
Преузмите:
Одлуку о додели уговора, 22.05.2020.год.
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору, 28.05.2020.год.


Назив и адреса наручиоца: Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Број : 4041-12/2020-II/04

Датум : 13.05.2020.године

 

            На основу члана 55.,57. и 60.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број  68/2015), наручилац упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке мале вредности
ЈНМВ бр. 12/2020

Назив и адреса наручиоца: Oпштинa Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

ПИБ: 100566475; МБ: 07233345 и ЈБКЈС 06295

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

Број : 12/2020

Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Предмет јавне набавке : Уклањање отпада са дивљих депонија по МЗ у општини Неготин, до коначног решења – одлагања отпада на регионалну депонију.

     Предмет јавне набавке обликован је у две партије :

     Партија 1. Уклањање отпада одложеног на привременим депонијама у МЗ општине Неготин, до коначног решења – одлагања отпада на регионалну депонију.

     Партија 2. Уклањање отпада одложеног ван привремене депоније на територији општине Неготин, до коначног решења – одлагања отпада на регионалну депонију.

Назив и ознака из општег речника набавке : ознака из општег речника 90000000 услуге канализације, одношења смећа, чишћења и очувања животне средине, 90500000 – услуге у вези са отпацима и отпадом.

Контакт особа: Слободан Дијановић телефон  069/84 82 713, jnnegotin@gmail.com, са назнаком за ЈНМВ број 12/2020 .

Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

Критеријум за доделу уговора је „ Најнижа понуђена цена“.

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

Јавна набавка  обликована по партијама.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуде се могу поднети непосредно:

-                     у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин,Општински услужни центар Општинске управе општине Неготин;

-                     путем поште на адресу Општине Неготин,Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин;

Понуде се подносе у затвореној коверти тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата, са назнаком  - ЈНМВ број  12/2020 - НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку услуга   Уклањање отпада са дивљих депонија по МЗ у општини Неготин, до коначног решења – одлагања отпада на регионалну депонију.

     Предмет јавне набавке обликован је у две партије :

     Партија 1. Уклањање отпада одложеног на привременим депонијама у МЗ општине Неготин, до коначног решења – одлагања отпада на регионалну депонију.

     Партија 2. Уклањање отпада одложеног ван привремене депоније на територији општине Неготин, до коначног решења – одлагања отпада на регионалну депонију.

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

 На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

Рок за подношење понуде је 21.05.2020.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00 часова.

Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 10:00 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавне набавке Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете наблаговремено.

Отварање понуда ће се обавити дана 21.05.2020. године у 10:15 часова, у просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца број1., Мала сала општине Неготин/

 Напомена: Како рок за доставу  и  отварање понуда пада у нерадан дан, понуде ће се отварати првог радног дана у 10:15 часова

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача је дужан да достави уредно оверено овлашћење овлашћење за учествовање у отварању понуда и које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

 

Сву комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обавља особа за контакт у времену од 08:00 часова до 14:00 часова, Слободан Дијановић телефон  069/84 82 713