Петак, 14. Јун 2019.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА КРОВА НА ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ- ДОМ КУЛТУРЕ У СЛАТИНИ, ОПШТИНА НЕГОТИН

Преузмите : Позив за подношење понуда, 14.06.2019.г.
Преузмите : Конкурсну документацију, 14.06.2019.г.
Преузмите : Прво објашњење конкурсне документације, 18.06.2019.г.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 27.06.2019.г.
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору, 10.07.2019.г.

 

             На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 68/2015), наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности број 11/2019

 

Назив и адреса наручиоца: Општина  Неготин, Председник општине, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: директни корисник буџета

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs 

1.За јавну набавку радова - Текуће одржавање дела крова на пословном објекту- Дом културе у Слатини, општина Неготин, шифра из општег речника  45000000–грађевински радови, број 11/2019. 

2.Јавна набавка није обликована по партијама.

3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6.Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

7.Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице www. negotin.rs и са Портала јавних набавки. 

8.Понуде се могу поднети непосредно:

у пословним просторијама - Општина Неготин, Општинска управа општине Неготин,

Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, Општински услужни центар;

- путем поште на адресу: Општина Неготин, Општинска управа општине Неготин,

Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин; 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком – ,,Понуда за јавну набавку радова на текућем одржавање дела крова на пословном објекту- Дом културе у Слатини, општина Неготин, ЈНМВ број 11/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон. 

9. Рок за подношење понуде је 25.06.2019. године, до 12:00 часова, без обзира на начин доставе.

10. Отварање понуда обавиће се дана 25.06.2019. године у 12:15 часова, у просторијама Општинске управе општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, Неготин, канцеларија број 104.

11. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на горе наведену адресу најкасније последњег дана наведеног рока до 12:00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 12:00 часова.

12. Представник понуђача мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

13. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на инетрнет страници www.negotin.rs у року од три дана од дана доношења.

Лице за контакт: Драгана Паовић 064/4676229, Весна Лазаревић 069/8482773, jnnegotin@gmail.com  .