Уторак, 04. Јул 2017.

Рушење бесправно изграђених објеката на територији општине Неготин

Преузмите: Позив за подношење понуда
Преузмите: Конкурсну документацију
Преузмите : Одлуку о обустави поступка - Партија 1 Помоћни објекти
Преузмите : Обавештење о обустави постижупка - Партија 1 Помоћни објекти


Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

 

             На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,  68/2015), наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН број 5/2017

Отворени поступак по партијама

1.За јавну набавку услуга рушење бесправно изграђених објеката на територији општине Неготин по партијама, Партија 1. Помоћни објекти, број јавне набавке 4042 – 5/2017– IV/04,
Ознака из општег речника јавних набавки:45200000- радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње,
2.Јавна набавка обликована је по партијама.

3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6.Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

7.Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

8.Понуде се могу поднети непосредно:

-                     у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин,Општински услужни центар Општинске управе општине Неготин;

-                     путем поште на адресу Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин;

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:  Понуда за јавну набавку услуга -  НЕ ОТВАРАЈ -  рушење бесправно изграђених објеката на територији општине Неготин по партијама, Партија 1. Помоћни објекти, Број ЈН  5/2017.

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

9.Рок за подношење понуде је 03.08.2017.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе, како дан yа доставу понуда пада у нерадан дан, врши се померање за први наредни радни дан.

10. Отварање понуда ће се обавити дана 03.08.2017. године у 10:15 часова, у просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца број 1., Мала сала општине Неготин .

11. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00 часова.Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 10:00 часова.

12. Представник понуђача мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

13. Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца у року од три дана од дана њеног доношења.

Лице за контакт:  Драгица Живковић Радоњић  моб.069 8482757

jnnegotin@gmail.com, са назнаком за ЈН у отвореном поступку по партијама број 5/2017, за обилазак терена уз претходну најаву, један дан пре доласка на meil jnnegotin@gmail.com

 

14. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и привреде.

 

             Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

             Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

сајт за заштиту животне средине :   www.sepa.gov.rs

сајт пореске управе :  www.poreskauprava.gov.rs

сајт Националне службе за запошљавање :   www.nsz.gov.rs

сајт управе за јавне набавке    :   www.ujn.gov.rs