Среда, 13. Март 2013.

Размена непокретности између општине Неготин и ПГТАР "Нешко" Власотинце

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Општинско веће општине Неготин на основу члана 30. став 1. тачка 2. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС” бр. 72/2011), члана 4. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник РС“, број 24/2012), члана 6. Одлуке о имовини општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, број 17/2012), члана 26. став 6. Пословника Општинског већа општине Неготин (Службени лист општине Неготин број: 23/2008) на седници одржаној 12.03.2013.године, донело је

 

З А К Љ У Ч А К

Покреће се поступак размене непокретности између Општине Неготин и ПРОИЗВОДНО- ГРАЂЕВИНСКЕ, ТРГОВИНСКЕ И АУТОПРЕВОЗНИЧКЕ РАДЊЕ НЕШКО СТОЈИЧИЋ ВЕРИЦА ПРЕДУЗЕТНИК ВЛАСОТИНЦЕ, матични број: 56165592, пиб: 103231294, за:

  • породичну стамбену зграду број 1 површине у габариту 37m2  и грађевинског земљишта површине 889m2 на катастарскoj парцели број: 361 у К.О:Неготин, у јавној својини општине Неготин, и
  • изграђене, у складу са прописима, стан или породичну стамбену зграду минималне корисне површине од 30 до 35m2 уписане у катастар непокретности Репбуличког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Неготин у приватну својину ПРОИЗВОДНО-ГРАЂЕВИНСКЕ, ТРГОВИНСКЕ И АУТОПРЕВОЗНИЧКЕ РАДЊЕ НЕШКО СТОЈИЧИЋ ВЕРИЦА ПРЕДУЗЕТНИК ВЛАСОТИНЦЕ, или приватну својину предузетника, и да је у истој стамбеној зони и да по свом положају, структури, локацији и намени одговора згради из тачке 1. овог става, и који ће се користити за становање лица која трентуно живи у предметној згради, и
  • будући новоизграђени стан у стамбеној или стамбено-пословној згради коју ће ПРОИЗВОДНО-ГРАЂЕВИНСКА, ТРГОВИНСКА И АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА НЕШКО СТОЈИЧИЋ ВЕРИЦА ПРЕДУЗЕТНИК ВЛАСОТИНЦЕ, изградити на катастарскoj парцели број: 361 у К.О:Неготин, а који мора бити минималне корисне површине 30m2 .


ПРОИЗВОДНО-ГРАЂЕВИНСКА, ТРГОВИНСКА И АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА НЕШКО СТОЈИЧИЋ ВЕРИЦА ПРЕДУЗЕТНИК ВЛАСОТИНЦЕ ће испуњење обавезе  из става 1. тачке 3. обезбедити занивањем хипотеке на стану у својој својини на територији општине Неготин у висини процењене тржишне вредности будућег новоизграђеног стана.

Комисија за размену непокретности у јавној својини општине Неготин у ул. Карапанџиној 18 у Неготину посебно је дужана да приликом процене вредности непокретности које општина Неготин отуђује разменом узме у обзир и вредност грађевинског земљишта на катастарскoj парцели број: 361 у К.О:Неготин.

Уколико записник комисије садржи предлог да се одобри размена непокретности из става 1. Општинско веће општине Неготин донеће одлуку о размени непокретности.


О б р а з л о ж е њ е


Општинско веће општине Неготин је разматрало захтев инвеститора ПРОИЗВОДНО-ГРАЂЕВИНСКЕ, ТРГОВИНСКЕ И АУТОПРЕВОЗНИЧКЕ РАДЊЕ НЕШКО СТОЈИЧИЋ ВЕРИЦА ПРЕДУЗЕТНИК ВЛАСОТИНЦЕ за изградњу објекта на катастарској парцели 361 у К.О:Неготин.

Решењем Секретаријата са управно-правне и опште послове Општине Неготин број: 465-255/79-III од 31.08.1979.године  катастарска парцеле број 362 К.О.:Неготин са постојећим непокретностима је у потпуности експроприсана, а решењем Општинског суда у Неготину  П.бр. Р-382/84 од 12.06.1986.г. одређена је новчана накнада ранијим сопственицима, Војкић Димитрију и Војкић Марици из Неготина, и споразумом са ранијим сопственицима Јавно предузеће за грађевинско земљиште Неготин је 1990.г. сваком од сопственика  обезбедило стан који су ранији сопственици откупили. У ескпроприсаној породичној стамбеној згради на к.п.бр. 362 налази се породица запосленог у ИХП Прахову која је добила стан на коришћење од стране ИХП Прахово јер је ИХП Прахово обезбедило стан који су откупили Војкић Димитрије и Војкић Марица из Неготина.

На простору к.п.бр. 361 и 362 у К.О.: Неготин није реализован Детаљни урбанистички план улице Стефаније Михајловић, 12. септембра, Г.П. Илића и ЈНА у чију је сврху извршена експропријација непокретности на наведеним катастарским парцелама, а да су катастарске парцеле од 2003.године  обухваћене  делом плана који се није примењиво на основу Одлуке о одређивању делова урбанистичког плана који се могу примењивати по одредбама Закона о планирању и изградњи (Службени лист општине Неготин, број 10/2003.г.).

Планом генералне регулације за насеље Неготин простор  к.п.бр. 361 и 362 у К.О.: Неготин налази се у зони становања великих густина у којима је предвиђена изградња вишепородичних стамбених зграда и вишепородичних стамбено-пословних зграда, те би се изгрдњом објеката наведене намене остварила сврха због којих је извршена експропријација непокретности на предметним катастарским парцелама према Детаљном урбанистичком плану улице Стефаније Михајловић, 12. септембра, Г.П. Илића и ЈНА, обзиром да решења о експројацији нису поништена, нити има правног инереса за њихов поништај обзиром да су ранији сопственици намирени.

У зони становања великих густина, према Плану генералне регулације за насеље Неготин, минимална површина парцеле за изградњу је 600 m2 , тако да без препарцелације  к.п.бр. 361 која имала површину 667m2 и катастарске парцеле 362 која је имала површину 247 m2, на катастарској парцели бр. 362, обзиром на површину, не би била могућа изградња јер не испуњава услове за грађевинску парцелу, те је Општинско веће општине Неготин на седници одржаној 18.10.2012.године донело закључак о препарцелацији к.п.бр. 361 и 362 у КО Неготин.

Одлучено је сагласно члану 4. став 1. алинеја 1 и 2 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ( у даљем тексту:Уредба) да стицањем у јавну својину општине Неготин стана или породичне стамбене зграде од стране инвеститора изградње као у ставу 1. тачки 2. диспозитива буде омогућено расељавање породице која живи у породичној стамбеној згради на новформираној препарцеалцијом парцели 361 у ул. Карапанџиној 18 Неготину у стан који би општина Неготин разменом стекла, а обавезивањем инвеститора да општини Неготин обезбеди у новизграђеној стамбеној згради стан као ставу 1. тачка 3. у вези става 3. диспозитива,  узета је у обзир и чињеница да инвеститор стиче и грађевинско земљиште на к.п.бр. 361.

На основу члана 4. став 1. алинеја 4 Уредбе одређено је средство обезбеђења као  у ставу 2. диспозитива које даје инвеститор за уредно испуњење обавезе из става 1. тачка 3. диспозитива.        

У смислу члана 3. став 3. Уредбе и члана 6. Одлуке о имовини општине Неготин одлучено је као у ставу 4. диспозитива јер ће Општинско веће општине Неготин моћи да донесе одлуку о прибављању непокретности теретним правним послом на основу записника комисије који садржи предлог да се непокретности размене.

Одлучено је да се приступи размени непокретности на к.п.бр. 361 јер би се тиме решио вишедеценијски проблем нерешених имовинскоправних односа насталих експропријацијом а породици која се расељава био би обезбеђен стан који би остао у власништву општине Неготин, а општина Неготин би стекла у својину и стан у новоиграђеној стамбеној згради.

ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: Комисија за размену непокретности у јавној својини општине Неготин у ул. Карапанџиној 18 у Неготину, ПРОИЗВОДНО- ГРАЂЕВИНСКОЈ, ТРГОВИНСКОЈ И АУТОПРЕВОЗНИЧКОЈ РАДЊИ НЕШКО СТОЈИЧИЋ ВЕРИЦА ПРЕДУЗЕТНИК ВЛАСОТИНЦЕ, Драган Недељковић, ул. Карапанџина 18, Неготин  и истаћи на огласну таблу општине Неготин и на званичној интернет страници општине Неготин и архиви.

 

Број: 464-39/2012-III/01

12.март.2013.године
Неготин

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
мр Милан Уруковић