Петак, 05. Јул 2019.

РАНИ ЈАВНИ УВИД у ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОР КОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У НЕГОТИНУ

Преузмите : Текст огласа
Преузмите : Предлог парцелације
Преузмите : Планирана намена

 

На основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014,83/2018,31/2019 и 37/2019и члана 37,чл.38, чл.39,чл.40.и чл.42. Правилника о садржини,начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”,бр. 32/2019)

 

      РЕПУБЛИКА СРБИЈА

      ОПШТИНА НЕГОТИН

                   Општинска управа општине Неготин

                      Одељење за урбанизам , грађевинарсво и заштиту животне средине

 

оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД
у
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОР КОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У НЕГОТИНУ

  

     Рани јавни увид  у План детаљне регулације за простор код железничке станице у Неготину  се у периоду од  05.07.2019.године до 19.07.2019. године.

     Материјал за рани јавни увид заинтересованаправна и физичка лица могу разгледати у холу зграде Општине Неготин,Трг стевана Мокрањца бр.1 и на сајту Општине Неготин.

       Информације у вези са предложеним решењима и циљевима Плана,заинтересованим лицима даваће службена лица Одељења за урбанизам , грађевинарсво и заштиту животне средине.

       Све примедбе и сугестије у току раног јавног увида ,које могу утицати на планирана решења могу се у писменој форми доставити Општинској управи општине Неготин, Одељењу за урбанизам и грађевинарсво ,Трг Стевана Мокрањца број 1, најкасније до 19.07.2019.године.

 

                                                                                                                               Руководилац,

                                                                                                            Мирјана Дојчиновић,дипл.прав.