Среда, 04. Јануар 2017.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ НЕГОТИН

 

Преузмите : Граница и грађевинско подручје са планираном
претежном наменом површина према
Изменама и допунама ПГР Неготин 

Преузмите : Измена и допуна ПГР Неготин, Прилог 1

Преузмите : Рани јавни увид -ТЕКСТ


На основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014 и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”,бр. 64/2015)

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА НЕГОТИН

Општинска управа општине Неготин

Одељење за урбанизам и грађевинарсво 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА НАСЕЉЕ НЕГОТИН

 

Рани јавни увид  у Измене и допуне плана генералне регулације за насеље Неготин обавиће се у периоду од  11.01.2017.године до 26.01.2017. године.

Материјал за рани јавни увид заинтересована лица могу разгледати у холу зграде Општине Неготин,Трг стевана Мокрањца бр.1 и на сајту Општине Неготин.

Информације у вези са предложеним решењима и циљевима Плана,заинтересованим лицима даваће службена лица Одељења за урбанизам и грађевинарсво.

Све примедбе и сугестије у току раног јавног увида ,које могу утицати на планирана решења могу се у писменој форми доставити Општинској управи општине Неготин, Одељењу за урбанизам и грађевинарсво ,Трг Стевана Мокрањца број 1, најкасније до 26.01.2017.године.

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Мирјана Дојчиновић, дипломирани правник