Четвртак, 19. Новембар 2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП”

Преузмите: Оглас, 19.11.2020.год.
Преузмите: Просторни план, 19.11.2020.год.
Преузмите: Посебну намену простора, 19.11.2020.год.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

                                                МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП”

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Ђердап”, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 114/20.

РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана, ОД 19. НОВЕМБРА ДО 3. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина општина Голубац, Кладово, Мајданпек и Неготин.   

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно 3. децембра 2020. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.