Петак, 09. Октобар 2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ПАРАЋИН-ЗАЈЕЧАР-НЕГОТИН

Преузмите : Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора
државног пута IБ реда Параћин-Зајечар-Неготин (текстуални део)
Преузмите : Оглас 1
Преузмите : Оглас 2
Преузмите : Карта ППППН ИК Параћин-Зајечар-Неготин

 

 

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ

 

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи(„Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,  132/14, 145/14, 83/18 и 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)


оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ
РЕДА ПАРАЋИН-ЗАЈЕЧАР-НЕГОТИН


Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 12. до 26. октобра 2020. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина градова Бора и Зајечара и општина Параћин, Бољевац и Неготин.