Петак, 19. Јун 2020.

Радови на замени спољне столарије ПУ „Пчелица“ Неготин

Преузмите: Позив за подношење понуда, 19.06.2020.год.
Преузмите: Конкурсну документацију, 19.06.2020.год.
Преузмите: Прву измену и допуну конкурсне документације, 22.06.2020.год.
Преузмите:
Пројекат замене столарије, 22.06.2020.год.
Преузмите: Друго појашњење конкурсне документације, 23.06.2020.год.
Преузмите: 
Треће појашњење конкурсне документације, 03.07.2020.год.
Преузмите:
Четврто појашњење конкурсне документације, 09.07.2020.год.
Преузмите:
Пето појашњење конкурсне документације, 10.07.2020.год.
Преузмите: Другу измену и допуну конкурсне документације, 10.07.2020.год.
Преузмите:
Трећу измену и допуну конкурсне документације, 13.07.2020.год.
Преузмите:
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 13.07.2020.год.
Преузмите:
Четврту измену и допуну конкурсне документације, 13.07.2020.год.
Преузмите:
Одлука о додели уговора, 05.08.2020.год.
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору, 18.08.2020.год.
Преузмите:
Обавештење о измени уговора, 23.10.2020.год.


Назив и адреса наручиоца: општина Неготин, председник општине, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број  68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 4042 – 4/2020 – II/04 од  22.05.2020.године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку

ЈН број 4/2020

За јавну набавку радова - Радови на замени спољне столарије у оквиру текућег одржавања објекта бр. 1. ПУ „Пчелица“ Неготин,  ознака из општег речника 44221000– Прозори и врата и сродни артикли.

 

  1. Јавна набавка се не обликује кроз партије.
  2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
  3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
  4. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
  5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом:

-                     Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

  1. Понуде се могу поднети непосредно:

-                     у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин, Општински услужни центар ;

-                     путем поште на адресу Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин

8.Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ЈН у отвореном поступаку број 4/2020 - НЕ ОТВАРАТИ-  Понуда за јавну набавку радова - Радови на замени спољне столарије у оквиру текућег одржавања објекта бр. 1. ПУ „Пчелица“ Неготин.

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

9. Рок за подношење понуде је 19.07.2020.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.Како рок за доставу понуда,последњи дан наведеног рока истиче у недељу , који је нерадни дан код наручиоца, рок за доставу понуда ће се сматрати први радни дан  до 10:00 часова.

10. Отварање понуда ће се обавити дана 19.07.2020. године у 10:15 часова, у просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број1., Мала сала општине Неготин .Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00 часова.Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 10:00 часова.

11.Представник понуђача,мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

  Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  у року од три дана од дана њеног доношења.

12.Лице за контакт:

Весна Лазаревић, jnnegotin@gmail.com, са назнаком за ЈН у отвореном поступку 4/2020.