Четвртак, 01. Јануар 1970.

Радови на замени дотрајале столарије на објекту Месне заједнице Трњане

Преузмите: Објашњење 

Преузмите: Конкурсну документацију

Преузмите: Обавештење о закљученом уговору

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

1.1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ/ назив, адреса, интернет страна и врста наручиоца / Месна заједница Трњане, општина Неготин , село Трњане, интернет страна www.negotin.rs ,

1.2. ВРСТА НАРУЧИОЦА

Индиректни kорисник буџетских средстава( у даљем тексту : Наручиоц) на основу члана 39. и 60.став 1., тачка Закона о јавним набакама ("Сл. гласник РС ", број 124/2013 ) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл. Гласник РС „ број 29/2013 ) и Прилога 3Б позива све заитересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду у складу са законом, позивом и конкурсном документацијом.

Понуђачи морају да испуњавају све законске услове за учешће у поступку јавне.

1.3 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Поступак јавне набавке мале вредности спроводи се у складу са Законом о јавним набавкама
( „ Сл. Гласник РС“ бр.124/2012 ) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл. Гласник РС „ број 29/2013 ) и Прилога 3Б .
На ову набавку ће се примењивати и други прописи : Закон о буџету РС за 2013 годину, Закон о општем управном поступку; Закон о облигационим односима; Закон о планирању и изградњи, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( „ Сл. Гласник РС“ бр.119/2012 )и Нормативи за радове и материјал који се уграђује.

1.4 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови - радови на замени дотрајале столарије на објекту Месне заједнице Трњане , 45000000 грађевински радови, 45400000,завршни радови ознака из класификације делатности 43.32 уградња столарије, a на основу Пописа радова са предмером и предрачуном радова на замени фасадне соларије на објекту Месне заједнице у селу Трњане, број 350- 233/2013-V од 11.11.2013 урађен од стране Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин.

1.5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Критеријум за оцењивање понуда је укупно најнижа понуђена цена уз испуњење свих административних и техничких захтева у конкурсној документацији.
Уколико понуђач у својој понуди не наведе све јединичне цене, понуда ће бити одбијене као некомплетна.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

1.6.НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИНТЕРНЕТ СТРАНА ГДЕ ЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА

Сви заинтересовани понуђачи могу преузети оригинал конкурсну документацију на адреси : Општина Неготин, канцеларија 104 , Трг Стевана Мокрањца број 1. 19300 Неготин на тој адреси могу се добити и остали подаци и доступна на увид на интернет страни : www.negotin.rs .

1.7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И РОК

Понуда се сматра благовременом ако је примљена код наручиоца до 05.12.2013. године, до 13,00 сати.
Понуђачи подносе понуду препорученом пошиљком или лично на адресу : Наручиоца: Општина Неготин за МЗ Трњане, Трг Стевана Мокрањца бр.1. 19300 Неготин
Понуду завести у услужном центру општине Неготин и доставити затим у канцеларију бр. 104 Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти овереној печатом, на којој је на предњој страни текст :
- „Понуда - не отварај“-
„ Набавка за радове на замени дотрајале столарије на објекту МЗ Трњане“
/ залепити ОБРАЗАЦ 11 на предњој страни коверте и уписати назив понуђача/
На полеђини коверте обавезно назначити тачан назив, број телефона и факс понуђача, адресу понуђача и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Наручилац ће , по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће , на његов захтев, издати потврду о пријему. 

У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће , након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени , допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор о јавној набавци када је његова понуда изабрана као најповољнија, наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду.

1.8. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 05.12.2013. године, у 13,15 сати, у просторијама Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин, мала сала општине Неготин .

1.9. УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Присутни представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања.

2.0. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели уговора , која ће бити образложена и која ће садржати податке из извештаја о стручној оцени понуда, податке из члана 105. Закона , осим података из члана 105. став 2. тач.9 и 10, наручилац ће донети у оквирном року који не може бити дужи од десет дана од дана од дана отварања понуда.

2.1. ОСОБА ЗА КОНТАКТ

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде, понуђачи могу добити сваког радног дана од особе за контакт : Слађан Стојановић,тел : 064/1944871 .