Четвртак, 22. Јун 2023.

Радови на текућем одржавању просторија Дома културе у село Речка на кп. бр. 4620/2 КО Речка, 4042-25/2023-II/04

Више информација (Портал јавних набавки): Линк