Четвртак, 01. Јануар 1970.

Радови на изградњи објекта-потпорног зида за заштиту објекта Дома културе у Малој Каменици

Преузмите : Позив за подношење понуда
Преузмите : Конкурсну документацију
Преузмите: Прво појашњење конкурсне документације
Преузмите: Одлуку о обустави поступка
Преузмите: Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Преузмите : Обавештење о поништењу поступка јавне набавке
Преузмите : Одлуку о додели Уговора
Преузмите : Обавештење о закљученом Уговору
Преузмите : Одлуку о измени уговораНазив и адреса наручиоца: Меснa заједницa Мала Каменица, Савет МЗ Мала Каменица, село Мала каменица, општина Неготин
Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава
Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности брoj 2/2016, број Одлуке 36 од 28.09.2016. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016

1.За јавну набавку радова на изградњи објекта-потпорног зида за заштиту објекта Дома културе у Малој Каменици на кп.бр. 2809 КО Мала Каменица, општина Неготин, број ЈНМВ 2/2016, 45000000 –грађевински радови.
2.Јавна набавка није обликована по партијама.
3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
6.Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.
7.Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.
8.Понуде се могу поднети непосредно:
у пословним просторијама наручиоца-Књиговодствени сервис МЗ, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин;
- путем поште на адресу: Књиговодствени сервис МЗ, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком – „ЈНМВ број 2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку радова на изградњи објекта-потпорног зида за заштиту објекта Дома културе у Малој Каменици на кп.бр. 2809 КО Мала Каменица, општина Неготин“.
На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.
9.Рок за подношење понуде је 01.11.2016. године, до 11:00 часова, без обзира на начин доставе.
10. Отварање понуда ће се обавити дана 01.11.2016. године у 11:15 часова, у просторијама наручиоца, Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, Неготин, канцеларија број 104.
11. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 11:00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 11:00 часова.
12. Представник понуђача мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.
13. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.
Лицa за контакт: Живојин Марковић 069/8482701 и Властимир Радојичић 062/8205949, jnnegotin@ gmail.com

13. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
сајт за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs
сајт пореске управе: www.poreskauprava.gov.rs
сајт Националне службе за запошљавање: www.nsz.gov.rs
сајт управе за јавне набавке: www.ujn.gov.rs