Среда, 29. Јул 2020.

Превоз ученика и наставног особља за школске 2020/2021 и 2021/2022

Преузмите: Јавни позив, 29.07.2020.год.
Преузмите: Конкурсну документацију, 29.07.2020.год.
Преузмите: Прво објашњење конкурсне документације, 05.08.2020.год.
Преузмите: Прва измена и допуна конкурсне документацију, 05.08.2020.год.
Преузмите: Друго објашњење конкурсне документације, 11.08.2020.год.
Преузмите: Друга измена и допуна конкурсне документацију, 11.08.2020.год.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 01.09.2020.год.
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору, 02.09.2020.год.

Назив и адреса наручиоца: Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

 

             На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,  68/2015), наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН број 5/2020

Отворени поступак по партијама
1.За јавну набавку услуга- Превоз ученика и наставног особља за школске 2020/2021 и 2021/2022 по партијама:

               Партија 1: превоз ученика и наставног особља

               Партија 2: превоз на такмичење ученика(општинска, окружна и републичка ),

број јавне набавке 4042 – 5/2020 – II/04,
Ознака из општег речника јавних набавки: 60000000 услуге превоза ,

2.Јавна набавка обликована је по партијама.

3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6.Критеријум за доделу уговора за Партију 1 и 2 је најниже понуђена цена.

7.Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

8.Понуде се могу поднети непосредно:

-                     у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин,Општински услужни центар Општинске управе општине Неготин;

-                     путем поште на адресу Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин;

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком:  Понуда за јавну набавку радова -  НЕ ОТВАРАЈ -  Превоз ученика и наставног особља за школске 2020/2021 и 2021/2022  по партијама:

               Партија 1: превоз ученика и наставног особља

               Партија 2: превоз на такмичење ученика(општинска, окружна и републичка ), број ЈН  5/2020.

 

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

9.Рок за подношење понуде је 28.08.2020.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

10. Отварање понуда ће се обавити дана 28.08.2020. године у 10:15 часова, у просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца број 1., Мала сала општине Неготин .

11. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00 часова.Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 10:00 часова.

12. Представник понуђача мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

13. Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца у року од три дана од дана њеног доношења.

Лице за контакт:  Фрања Пластић, jnnegotin@gmail.com , са назнаком за ЈН у отвореном поступку 5/2020, телефон 069/84-82-763, факс 019/544-000 и Весна Лазаревић, телефон 069/84-82-773