Петак, 20. Новембар 2015.

Превоз ученика и наставног особља на територији општине Неготин до матичне школе

Преузмите: Конкурсну документацију
Преузмите :  Одлуку о додели Уговора
 Преузмите : Обавештење о закљученом Уговору


На основу  члана 36. став 7.Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, број 124 / 2012, 14/2015 и 68/2015 ).

Општинска управа општине Неготин

 

о б ј а в љ у ј е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда- Превоз ученика и наставног особља на територији општине Неготин до матичне школе, ванредне вожње за изборне предмете, страни језик, такмичења у организацији Министарства просвете РС по школском календару за 2015/2016. у даљем тексту : Превоз ученика за школску 2015/2016 годину од 01.09.2015 до закључења уговора о концесији а најдуже до 31.08.2016.године

 

 

НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА

Општинска управа општине Неготин, Начелница, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин, интернет страна www.negotin.rs

 

ВРСТА НАРУЧИОЦА

Корисник буџетских средстава

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су услуге - Превоз ученика и наставног особља на територији општине Неготин до матичне школе, ванредне вожње за изборне предмете, страни језик, такмичења у организацији Министарства просвете РС по школском календару за 2015/2016. у даљем тексту : Превоз ученика за школску 2015/2016 годину од 01.09.2015 до закључења уговора о концесији а најдуже до 31.08.2016.године, ознака из општег речника 60000000 услуге превоза .

 

ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА И ПОДАТКЕ КОЈИ ОПРАВДАВАЈУ ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ

Разлози за примену овог поступка су: у отвореном поступку пристигле су две неоговарајуће понуде и то, једне заједничке и једне самосталне понуде које не испуњавају све техничке спецификације.  

 

НАЗИВ И АДРЕСА ЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ ЗА ПОДНИШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Заједничка понуда - чланови групе:

1. ДОО „АС Турс“19300 Неготин,Србе Јовановића бб, ПИБ 103251100,МБ 17547666,лице овлашћено за потписивање уговора Анђеловић Славољуб, са учешћем од 26,4%,

2. ДОО „Николић превоз“,19300 Неготин, Самариновац, ПИб 100775795,МБ 17225758, лице овлашћено за потписивање уговора Анђеловић Славољуб, са учешћем од 33,8%

3.ДОО „Мото боем транс“,19300 Неготин, Бадњевски пут бб, ПИБ 106156606,МБ 20490594,лице овлашћено за потписивање уговора Анђеловић Славољуб, са учешћем 39,8% 

 

Самостална понуда: ДОО „Јохан Тоурс“Душановац,Неготин, ПИБ 105114981,МБ 20317213, лице овлашћено за потписивање уговора Цолановић Јохан.