Петак, 04. Октобар 2019.

Преглед и издавање лекарских уверења о задобијеним повредама за лица која наводе да их је ујео пас непознатог власника

Преузмите: Позив за подношење понуда, 04.10.2019.г.
Преузмите: Конкурсна документација, 04.10.2019.г.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 15.10.2019.г.
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору, 16.10.2019.г.


На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке услуга- преглед и издавање лекарских уверења о задобијеним повредама за лица која наводе да их је ујео пас непознатог власника, број ЈН 4041-23/2019-II/04, објављује:

 

I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

  1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

 Општина Неготин, ул. Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин

             ПИБ 100566475, Матични број 07233345

         

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе. www.negotin.rs

 

  1. ВРСТА ПОСТУПКА

  Поступак јавне набавке спроводи се као поступак јавне набавке мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима из ове области.

 

  1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ и ОПШТИ РЕЧНИК НАБАВКИ

 Предмет јавне набавке бр. 4041-23/2019-II/04 су услуге- преглед и издавање лекарских уверења о задобијеним повредама за лица која наводе да их је ујео пас непознатог власника.

Назив и ознака из општег речника набавке: 85100000- здравствене услуге

             

  1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

 

            Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

 

  1. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки или на интернет презентацији општине Неготин www.negotin.rs

 

  1. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда се доставља  у затвореној коверти, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 4041-23/2019-II/04- преглед и издавање лекарских уверења о задобијеним повредама за лица која наводе да их је ујео пас непознатог власника, НЕ ОТВАРАТИ“, лично или путем поште, на адресу Општина Неготин, улица Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, до дана 14.10.2019. године до 10.00 часова. На полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број телефона и адреса понуђача.

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 

  1. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда обавиће се дана 14.10.2019. године у 10.30 часова у просторијама Општине Неготин, улица Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин, канцеларија број 104.

 

  1. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

 

  1. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

 

  1. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

 Додатне информације могу се добити на e-mail jnnegotin@gmail.com. Контакт особа је Живојин Марковић.