Уторак, 29. Јануар 2013.

План детаљне регулације за изградњу фарме ветрогенератора "Никине воде" Плавна

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОM УВИДУ У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ УРЕЂАЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СНАГЕ ВЕТРА У ЦИЉУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ (ФАРМА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА) “НИКИНЕ ВОДЕ” У ПЛАВНИ - ОПШТИНА НЕГОТИН

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да могу извршити јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу уређаја за коришћење снаге ветра у циљу производње енергије (фарма ветрогенератора) “Никине Воде” у Плавни-општина Неготин.

Овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметни план у Одељењу за урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Неготин улица Станка Пауновића бр.2, радним даном од 11 до 14 часова у периоду од 29.01.2013.године до 27.02.2013.године.

Јавни увид се објављује на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ('Сл. гласник РС', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС и 24/2011 и 121/2012).