Четвртак, 14. Мај 2020.

Писмене примедбе на План детаљне регулације за луку Прахово

Преузмите: Јавни увид

         На основу члана 50.Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр.72/2009,81/2009-спр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС.98/2013-одлука УС,132/2014, 145/2014,83/2018,31/2019 и 37/2019) и члана од 57. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања(“Сл.гласник РС”,бр. 32/2019) 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА НЕГОТИН
Општинска управа општине Неготин
Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
ОБАВЕШТАВА

 

          заинтересована  лица  да ће се јавна седница Комисије за планове општине Неготин на којој ће бити разматране писмене примедбе на План детаљне регулације за луку  Прахово одржати  22. маја 2020. године са почетком у 12.часова.

        Због епидемиолошке ситуације молимо Вас да уколико сте заинтересовани да седници присуствујете   најкасније до 20.05.2020.године до 15 часаова пријавите учешће на телефон :019/547-580 , или 069 8482743, како би се за састанк обезбедио адекватан простор.

             О  сали у којој ће се седница одржати бићете обавештени 21.05.2020. године 

 

                                                                                                                           Руководилац,

                                                                                                             Мирјана Дојчиновић,дипл.прав.