Понедељак, 31. Аугуст 2015.

Партерно уређење простора испред Месне канцеларије у селу Смедовац

Преузмите: Позив за подношење понуда
Преузмите: Конкурсну документацију
Преузмите: Одлуку о додели уговора
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору

Назив и адреса наручиоца: Месна заједница Смедовац, општина Неготин, село Смедовац
Врста наручиоца: Индиректни корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www.negotin.rs

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.9/2015 од 27.08.2015. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности

За јавну набавку: Партерно уређење простора испред Месне канцеларије у селу Смедовац на кп.бр. 2109 КО Смедовац

1. Јавна набавка се обликује кроз / партије (навести број партија).

2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. (наручилац може одредити да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове).

4. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом.

6. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.negotin.rs и са Портала јавних набавки.

7. Понуде се могу поднети непосредно:
- у пословним просторијама наручиоца Књиговодствени сервис МЗ, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин ;
- путем поште на адресу Књиговодствени сервис МЗ, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин

8. Понуде се подносе у затвореној коверти.

9. Рок за подношење понуде је 08.09.2015. године, до 10 часова, без обзира на начин доставе.

10. Отварање понуда ће се обавити: Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 08.09. 2015. године у просторијама општинске управе општине Неготин, мала сала, 1. спрат Општине са почетком у 10.30 часова.

11. Представник понуђача може присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено овлашћење издато од стране тог понуђача .

12. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:

Илић Даница моб. 065 8546-728,
Горан Лепојевић моб. 069 8480760
Драгица Живковић Радоњић моб.069 8482757