Четвртак, 20. Јун 2019.

ОГЛАС "КАФАНА НА СТАДИОНУ"

Преузмите: Оглас
Преузмите: Пријаву за физичко лице
Преузмите: Пријаву за предузетнике
Преузмите: Пријаву за правно лице
Преузмите: Менично овлашћење
Преузмите: Нацрт уговора


Општина Неготин, Комисија за спровођење поступка давања у закуп или на коришћење зграда и посебних делова зграда у јавној својини општине Неготин, на основу Решења председника општине Неготин број: 361-25/2019-IV/01  од  11. јуна 2018.године и члана 23. Одлуке о стварима у својини општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин”, број: 4/2019) и 7 став 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда("Сл. гласник РС", бр. 16/2018), о б ј а в љ у ј е

 

ОГЛАС

ЗА ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ТЗВ,,КАФАНЕ НА СТАДИОНУ” У НЕГОТИНУ

 

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПА

 

Предмет закупа је пословни простор тзв. ,,Кафане на стадиону” у Неготину, који се састоји од:

 1. пословног простораукупне површине 76.92m2 , који се састоји се од локала површине 73.71 m2 и ходника површине 3.21m2, по почетној лицитационој закупнини 10.760, 24 динара без пореза на додату вредност; на период од пет година;

 2. терасе површине 80.43m2,по почетној лицитационој закупнини 3.056,34 динара без пореза на додату вредност, на период од пет година, за коју ће се закупнина плаћати за мај, јуни, јули и авугст.

Депозит за учешће на јавном надметању у износу од 27. 633,16динара (за пословни простор и терасу, без пдв-а) вршиће се уплатом на рачун 840-718804-26 с позивом на број: 97 76-072, прималац општина Неготин.

Докуметнација у вези непокретности и сама непокретност се може разгледати дана 24. јуна 2019. године у 10,00 часова у пословном простору који је предмет јавног надметања.


2. УСЛОВИ ЗАКУПА

 

Пословни простор се дајe у закуп:

 1. на одређено време, на период од 5 (пет) година, а може бити продужен непосредном погодбом када закупац који је уредно измиривао обавезу плаћања закупнине, тражи продужење уговора о закупу, закљученог на одређено време, најраније три месеца, а најкасније месец дана пре истека уговора о закупу;

 2. лицима која обављају угоститељску делатност, а делатност могу променити уз претходну писану сагласност закуподавца, а све евентуално потребне техничке услове за обављање делатности предвиђене посебним прописима, а које буде дужан да испуни по захтеву надлежне инспекције или другог органа или организације, обезбеђује будући закупац без права на накнаду трошкова од закуподавца;

 3. у постојећем - "виђеном" стању, тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности и закуподавац не сноси одговорност за штету коју закупац претрпи после одржаног јавног надметања уколико закупац пропусти могућност да разгледа пословни простор и упозна се са условима закупа и стањем пословног простора;

 4. уз обавезу закупца да пословни простор не може давати у подзакуп;

 5. уз обавеза закупца да месечно плаћа излицитирану закупнину увећану за месечни индекс раста потрошачких цена и порез на додату вредност;

 6. уз обавезу правног лица или предузетника, учесника јавног надметања са најповољнијом понудом, да у року од 3 радна дана од дана одржаног јавног надметања достави менично овлашћење, десет бланко оверене и потписане менице и доказ да је менице регистровао код банке код које води пословни рачун у Регистар меница и овлашћења у корист Општине Неготин, а ако то не учини губи право на повраћај депозита;

 7. уз обавезу физичког лица, учесника јавног надметања са најповљнијом понудом, да у року од 30 дана од дана одржаног јавног надметња, достави менично овлашћење, десет бланко оверене и потписане менице и доказ да је менице регистровао код банке код које води пословни рачун у Регистар меница и овлашћења у корист Општине Неготин и региструје се као правно лице или предузетник код Агеницје за привредне регистре, а ако то не учини губи право на повраћај депозита;

 8. уз обавезу закупца да закључи уговор о закупу пословног простора на основу нацрта уговора о закупу пословног простора и потпише менично овлашћење по обрасцу меничног овлашћења који је саставни део пријаве на јавно надметање.


3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

 

Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица, као и предузетници која уплате депозит и која испуњавају услове из огласа, осим:

1) закупац непокретности у општинској својини који има дуговања за закупнину и неплаћене трошкове коришћених комуналних производа и услуга, телекомуникационих услуга, електричне енергије или је нанео штету непокретности у својини општине Неготин,

2) најповољнији понуђач из ранијих поступака давања у закуп који није уплатио разлику између депозита и понуђеног износа или је одустао од закључења уговора о закупу или је од закљученог уговора о закупу одустао у року од шест месеци од закључења, и то најмање годину дана од дана последњег одржаног јавног надметања на коме је учествовао,

3) закупац коме је рачун био у блокади дуже од 30 дана у току последњих годину дана.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли општине Неготин, а најкасније до 15.00.. часова 27. јуна 2019. године.

Јавно надметање ће се одржати дана 28.јуна 2019.године у малој сали Скупштине општине Неготин са почетком у 14.00 часова.

Пријаве се подносе искључиво на обрасцу пријаве који се преузима у пријемној канцеларији општинске управе општине Неготин, међуспрат, трг Стевана Мокрањца 1, 19 300, Неготин, радним даном од 07.00. до 15.00. часова, или електронским путем преко wwwnegotinHYPERLINK "http://www.negotin.rs/".HYPERLINK "http://www.negotin.rs/"rs, а саставни део пријаве је: образац меничног овлашћења, нацрт уговора о закупу пословног простора, изјава о: сагласности за учешће на јавном надметању по условима садржиним у огласу, упознатости са садржином нацрта уговора о закупу пословног простора, сагласности да након јавног надметања уколико да најповољнију понуду закључи уговор о закупу пословног простора по нацрту уговора о закупу пословног простора, изјаву да ће непокретност преузети у виђенм стању, изјаву да ће доставити средство обезбеђења из тачке 6. и 7. наведних у делу огласа 2.УСЛОВИ ЗАКУПА, доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за евентуални повраћај депозита.


  а) све податке о подносиоцу пријаве:

- за физичка лица - име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана и фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;

- за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу пребивалишта, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број,порески идентификациони број,копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању ПДВ-а (уколико је у систему ПДВ-а),копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, решење о упису у регистар Агенције за привредне регистре, картон депонованих потписа код пословне банке код које има рачун, образац оверених потписа овлашћених лица за заступање тзв. ОП образац, потпис и печат овлашћеног лица за заступање;

- за правна лица - назив и седиште, матични број, порески идентификациони број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању ПДВ-а (уколико је у систему ПДВ-а),копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, решење о о упису у регистар Агенција за привредне регистре, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, картон депонованих потписа код пословне банке код које има рачун, образац оверених потписа овлашћених лица за заступање тзв. ОП образац, потпис и печат овлашћеног лица за заступање;

 

б) податке из огласа о пословном простору за који се пријава подноси и број и датум огласа


Пријаве се лично предају  радним даном до 15.00. часова за време трајања огласног рока на пријемној канцеларији општинске управе општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19 300, Неготин, или шаљу препорученом пошиљком, с тим да се благовременом сматра пријава која стигне до 15.00. часа последњег радног дана огласног рока.


4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве не може учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуна или неблаговремена пријава биће одбачена.

Посутпак јавног надметања спровешће комисијски.

Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

Понуде се дају посебно за пословни простор и посебно за терасу.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине, као и да испуњава остале услове из огласа.

Учесник јавног надметања који понуди исти износ као претходни учесник јавног надметања сматраће се да је одустао од јавног надметања.

Пословни простор ће се дати у закуп наредном понуђачу по закупнини коју је понудио у случају:

 1. да најповољнији понуђач не уплати разлике између депозита и понуђеног износа у року од 24 часа од одржаног јавног надметања, рачунајући само радне дане;

 2. одустанка најповољнијег понуђача од закључења уговора

Одлуку о давању у закуп пословног простора донеће Председник општине Неготин.

Депозит се враћа осталим подносиоцима пријава који нису успели на јавном надметању најкасније у року од 8 радних дана од дана доношења одлуке о давању у закуп пословног простора.

Са изабраним подносиоцем пријаве закључиће се уговор о закупу пословног простора.

Уколико изабрани подносилац пријаве на позив Општине Неготин приступи закључењу уговора о закупу пословног простора у року од три радна дана од дана пријема позива сматраће се да је одустао од закупа и одлука о давању у закуп пословног простора биће стављена ван снаге.

Оглас истакнути на огласној табли Општине Неготин, пословном простору који се издаје у закуп, огласној табли општине Неготин и објавити преко Телевизије „ТРАНС“.

Заинтересована лица могу се информисати ближе о условима за издавање у закуп пословног простора за време трајања огласног рока радним даном од 13.00 — 14.00  часова.

Информације ће бити пружане на питања постављена на e-mail:predrag.stanic@negotin.rs или у канцеларији 71, Oпштинске управе општине Неготин или лицу за контакт: Предраг Станић , моб.тел. 069/848 27 47.

 

Број: 361-20/2019-IV/01

Дана: 20.06.2019. године

Н е г о т и н

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

____________________________________

Весна Лазаревић, дипл.правник

 

 

Обрадио: Предраг Станић, дипл. правник