Четвртак, 09. Фебруар 2017.

ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ВОЗНОГ ПАРКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПО ПАРТИЈАМА:

Преузмите : Позив за достављање понуда 
Преузмите : Конкурсну документацију
Преузмите : Измена и објашњење
Преузмите : Обавештење о продужењу рока
Преузмите : Одлуку о додели уговора
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору


Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Број : 4041-3/2017-IV/04/4

Датум :09.02.2017.године

 

            На основу члана 55.,57. и 60.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број  68/2015), наручилац упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке мале вредности
ЈНМВ бр. 3/2017


Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

Број : 3/2017

Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Предмет јавне набавке : Одржавање службених возила возног парка Општинске управе општине Неготин по партијама:

Партија 1. Одржавање службених возила ,

Партија 2. Одржавање службеног возила Isignije;

Партија 3. Одржавање службеног возила Opel vactra.

Назив и ознака из општег речника набавке : 50110000 – услуге поправки и одржавање моторних возила и 39830000-производи за чишћење

Контакт особа:  Воја Кожицић Кожицић   069/ 8482788, javne.nabavke@negotin.rs, са назнаком за ЈНМВ број 3/2017.

Рок за подношење понуда : 17.02.2017. године до 13 часова

Отварање понуда : 17.02.2017. године у 13.15 часова, Мала сала општине Неготин