Четвртак, 05. Март 2020.

Одржавање службених возила Општинске управе општине Неготин

Преузмите: Позив за подношење понуда
Преузмите: Конкурсну документацију
Преузмите: Одлуку о додели уговора
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору


Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин
На основу члана 55.,57. и 60.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број  68/2015), наручилац упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке мале вредности по партијама
ЈНМВ бр. 7/2020

Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www.negotin.rs ,

Број : 1/2019

Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Предмет јавне набавке : Одржавање службених возила Општинске управе општине Неготин по партијама:

Партија 1. Одржавање службеног возила Шкода Superb style у гарантном року,

Партија 2. Одржавање осталих службених возила;

Назив и ознака из општег речника набавке : 50110000 – услуге поправки и одржавање моторних возила и 39830000-производи за чишћење

Контакт особа:  Весна Лазаревић 069/ 8482773, jnnegotin@gmail.com, са назнаком за ЈНМВ број 7/2020 ,

Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

Критеријум за доделу уговора је „ Најниже понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

Јавна набавка је  обликована по партијама :

Партија 1. Одржавање службеног возила Шкода Superb style у гарантном року,

Партија 2. Одржавање осталих службених возила;

 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуде се могу поднети непосредно:

-                    у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин,Општински услужни центар Општинске управе општине Неготин;

-                    путем поште на адресу Општинска управа општине Неготин,Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин;

Понуде се подносе у затвореној коверти  тако да се при отварању понуда, може проверити да ли је затворена понуда  онако како је предата,са назнаком  - ЈНМВ број 7/2020 - НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку услуга – Одржавање службених возила Општинске управе општине Неготин по партијама:

Партија 1. Одржавање службеног возила Шкода Superb style у гарантном року,

Партија 2. Одржавање осталих службених возила;

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

 На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

Рок за подношење понуде је 13.03.2020.године, до 13:00 часова, без обзира на начин доставе.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 13:00 часова.Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 13:00 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавне набавке Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете наблаговремено.

Отварање понуда ће се обавити дана 13.03.2020. године у 13:15 часова, у просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца број1., Мала сала општине Неготин .

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача је дужан да достави уредно оверено овлашћење овлашћење за учествовање у отварању понуда и које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће објавити на сајту и Порталу јавних набавки.

      Сајт Управе за јавне набавке    :  www.ujn.gov.rs

 

Сву комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обавља особа за контакт у времену од 07:00 часова до 15:00 часова jnnegotin@gmail.com