Уторак, 12. Новембар 2019.

Oдржавање интегралног информационог система „HERMES“ са 13 Софтверских модула

Преузмите: Обавештење о покретању преговарачког поступка, 12.11.2019.г.
Преузмите: Конкурсну документацију, 12.11.2019.г.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 21.11.2019.г.
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку, 26.12.2019.г.
Преузмите:
Уговор о одржавању, 26.12.2019.г.


ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда по члану 36., став 1., тачка 2. ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр.68/2015)

 

Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, трг Стевана Мокрањца број 1. Неготин.

19300 Неготин, ПИБ: 100566475; МБ: 07233345 ;

Врста наручиоца: директни корисник- локална самоуправа;

Интернет страница наручиоца: www. www.negotin.rs

1.Врста предмета набавке: одржавање интегралног информационог система „HERMES“ са 13 Софтверских модула   .

2.Опис предмета набавке: одржавање интегралног информационог система „HERMES“ са 13 Софтверских модула   :  

MODULI INFORMACIONOG SISTEMA HERMES

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

Количина

Јединична цена у € без ПДВ-а (по Уговорима)

Понуђена цена одржавања у €

Месечно у %

Износ у € без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

7

1.

Писарница са органима решавања (и Архивом)

1

5.107,00

0%

 

 

2.

Матичне књиге рођених

1

0

0%

//

//

3.

Матичне књиге венчаних

1

 

0%

//

//

4.

Матичне књиге умрлих

1

 

0%

//

//

5.

Књига држављана

1

0%

0%

//

//

6.

Управни поступак за матичаре

1

1.573,00

0%

 

 

7.

Регистар становника и бирачки списак

1

 

0%

//

//

8.

Регистар улица и кућних бројева

1

 

0%

//

//

9.

Кадровска евиденција

1

1.645,00

0%

 

 

10.

Имовинско правни послови

1

2.002,00

0%

 

 

11.

Грађевинска инспекција

1

2.002,00

0%

 

 

12.

Комунална инспекција

1

1.716,00

0%

 

 

13.

Еколошка инспекција

1

1.573,00

0%

 

 

14.

Саобраћајна инспекција

1

1.573,00

0%

 

 

15.

Изградња објеката

1

 

0%

 

 

16.

Унос и преглед поште

1

1.274,00

0%

 

 

17.

Пословно управљачки модул

1

1.931,00

0%

 

 

18.

Јавно правобранилаштво

1

3.458,00

0%

 

 

19.

СМС Сервис

1

 

0%

//

//

20.

Седнице СО, ОВ и радних тела

1

 

0%

//

//

21.

Накнаде за коришћење грађ. земљишта

1

 

0%

//

//

22.

Накнада за еколошку таксу

1

 

0%

//

//

23.

Порез на имовину

1

 

0%

//

//

24.

Евиденција лок.јавн. прихода и самодопр.

1

 

0%

//

//

25.

Јавне набавке

1

2.184,00

0%

 

 

26.

Апликација за размену података са централном базом матичних књига

1

 

0%

//

//

27.

Попис имовине

1

3369,21

0%

 

 

28.

Веб апликација за инфо киоск и „Мој предмет“

1

 

0%

//

//

Укупна вредност ИС „Хермес“ од 13 модула

29.407,21

///

 

 

 

Годишње интервентни , превентивно одржавање и техничка подршка за 13 (тринаест) Софтверских модула  интегралног информационог система“ HERMES“.

Неведени информациони систем одржава тако да се задовоље све потребе КОРИСНИКА за несметано функционисање. Модалитети подршке ће се остварити кроз:

2.1. Интервентно одржавање које:

укључује минималну подршку: 8 радних сати у току 5 радна дана подршке (тзв. 8x5 подршка) пружених преко (минимално) фиксног телефона, web site-а и е-mail-а (опционо мобилни телефон и СМС) канала подршке;

укључује интервенцију одржаваоца над информационим системом преко интернета, на захтев КОРИСНИКА, а у случају застоја у раду и то одмах по пријави застоја;

укључује интервенцију на локацији КОРИСНИКА, највише до 5 пута у току године и то на позив КОРИСНИКА у случају застоја у раду; интервенција на локацији КОРИСНИКА ће се извршити најкасније у року од 24h од позива;

2.2. Превентивно одржавање:

подразумева обавезу одржаваоца да врши анализу стања рада информационог система и предузимање мере за одржавање квалитета рада Софтверских модула. Ова врста интервенције ће се извршавати најмање два пута годишње.

2.3. Надоградња и развој Софтверских модула:

подразумева обавезу одржаваоца да врши надоградњу сваког појединачног решења које чини информациони систем у смислу усаглашавања са законским изменама и то у најкраћем року који ће обезбедити ефикасну и благовремену примену тог прописа у пракси;

подразумева обавезу одржаваоца да надограђује Софтверске модуле новим издањима у смислу развоја а на сугестије корисника;

подразумева обавезу одржаваоца да врши мање доградње Извештаја, на захтев КОРИСНИКА;КОРИСНИК је у обавези да обезбеди правилно коришћење Софтверских модула, као и услове за ефикасне интервенције ОДРЖАВАОЦА.

3.Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:  48700000- подршка програмских пакета

4.Број и датум закључења првобитног уговора/////////////// (само у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона о јавним набавкама)

5.Основ за примену преговарачког поступка:   Члан 36, став 1., тачка 2. ЗЈН – због техничких, односно уметничких разлога предмет јавне набавке или из повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач

6.Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка:

Предмет уговора је набавка услуга одржавање интегралног информационог система „HERMES“ са 13 Софтверских модула, разврстано по модулима и фирма –понуђач са којим наручилац жели да закључи уговор о одржавање интегралног информационог система „HERMES“ 13 Софтверских модула,: MEGA computer engineering Мис Ибријева 48 г, Београд, који заступа директор Дејан Мијатовић, ПИБ 101744114,МБ 07753594, је аутор програмског пакета , због чега је једини у могућности да одржава исти.

 Наручилац има закључене уговоре о куповини, донацији и одржавању система HERMES“ са модулима и дуги низ година уназад ,почев од првог уговора из 23.02.2006 .године , који је закључен у поступку јавне набавке кроз „Програм Подршке Општинама Источне Србије- ППОИС“, Уговор о одржавању Информационог система“HERMES“ од 27.12.2007.године , број 093-9/2007-II/07, CONTRACT SERVICE CONTRACT FOR EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTIONS BROJ 404-152/2014-II/05 од 30.07.2014., Уговор о изради Веб апликације за реализацију Пројекта“Е ШАЛТЕР, Закључак о преносу покретних добара општинама Неготин и Бољевац набављених средствима ГИЗ-а у оквиру пројекта „е- Шалтер“ и то Инфо киоск-уређај и Web апликација, градско веће Зајечар од 03.11.2015.године број III br.02-308/15, Уговор о одржавању 19 Софтверских модула интегралног информационог система „ HERMES“ у поступку ЈН у преговарачком поступку без објаве позива за подношење понуда број 4041-12/2016-IV/04 од 26.12.2016.године на основу  Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-3212/16 од 13.10.2016.године и Уговор о одржавања 6 Софтверских модула интегралног информационог система „ HERMES“ број 4041-13/2016-IV/04 од 19.12.2016.године, закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке број 13/2016, Уговор о одржавању 20 Софтверских модула интегралног информационог система „HERMES“ ЈН у преговарачком поступку без објаве  позива за подношење понуда број 29/2017, Уговор о одржавању 14 Софтверских модула интегралног информационог система „HERMES“ ЈН у преговарачком поступку без објаве  позива за подношење понуда број 36/2018.

7. Позив за подношење понуда наручилац доставља:

MEGA computer engineering, Мис Ирбијева 48г, Београд,

8. Остале информације:

Мишљење Управе за јавне набавке број 404-02- 4811/19 од 30.10.2019.године,  да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда по члану 36.став1., члан 2. ЗЈН