Петак, 21. Јул 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА ЗА ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

Преузмите : Обавештење
Преузмите : Правилник
Преузмите : Правилник о изменама правилника
Преузмите : Допуну Правилника
Преузмите : Образац број 1.-Општи подаци о извору загађивања
Преузмите : Образац број 2.-Емисије у ваздух

Преузмите : Образац број 3.-Емисије у воде
Преузмите : Образац број 4.-Емисије у земљиште
Преузмите : Образац број 5.-Управљање отпадом
Преузмите : Прилог 1
Преузмите : Прилог 2
Преузмите : Прилог 3
Преузмите : Прилог 4
Преузмите : Бројлери 5.1
Преузмите : Прилог 5.1 Бројлери
Преузмите : Коке носиље 5.2
Преузмите : Прилог 5.2 Коке носиље
Преузмите : Свиње и крмаче 5.3
Преузмите : Прилог 5.3 Свиње и крмаче

 

 

Република Србија
Oпштинска управа општине Неготин
Служба за заштиту животне средине
Број:501-95/2017-IV/10
ЈНА 10 – 1. спрат,  19300 Неготин
Телефон: 019 / 544 – 189
Е-mail: ekoneg@mts.rs
13.07. 2017.године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА ЗА ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

 

Поштовани,

На основу Закона о заштити животне средине  ( Сл.гл.РС, број: 135/04, 36/09, 72/2009, 43/2011, 14/2016) и Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ( Сл.гл.РС, број: 91/2010, 10/2013, 98/2016) општина Неготин је дужна да води локални регистар извора загађивања животне средине, ради праћења квалитативних и квантитативних промена у животној средини и предузимања мера заштите у животној средини.

Регистар извора загађивања животне средине јесте скуп систематизованих података и информација о врстама, количинама, начину и месту уношења, испуштања или одлагања загађујућих материја у гасовитом, течном и чврстом агрегатном стању или испуштања енергије ( буке, вибрације, топлоте, јонизујућег и нејонизујућег зрачења) из тачкастих, линијских и површинских извора загађивања у животну средину.

Загађујућа материја је свака материја чије испуштање у животну средину утиче или може утицати на њен природни састав, особине и интегритет.

У смислу члана 3.Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података      ( Сл.гл.РС, број: 91/2010, 10/2013, 98/2016), податке за локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која представљају изворе загађивања различитих делатности, датих у Прилогу број 1.-Листа 2.Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локалне регистре извора загађивања, који је саставни део Правилника.

Податке за Локални регистар извора загађивања треба доставити на обрасцима који су прописани у члану 6.Правилника и то:

  • Образац број 1.-Општи подаци о извору загађивања;
  • Образац број 2.-Емисије у ваздух;
  • Образац број 3.-Емисије у воде;
  • Образац број 4.-Емисије у земљиште;
  • Образац број 5.-Управљање отпадом;

Прописани подаци се прикупљају за период од једне календарске године и достављају Служби за заштиту животне средине Општинске управе општине Неготин, најкасније до 31.марта текуће године за податке из претходне године, на следећи начин:

  1. један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица;
  2. један комплет образаца електронски на e-mail ekoneg@mts.rs за правна лица и предузетнике из Прилога број 1.-Листа 2. или на компакт диску, без потписа и овере;

Чланом 117.Закона о заштити животне средине прописано је да ће се новчаном казном у износу од 500.000 до 1.000.000 динара казнити за прекршај правно лице уколико не доставља податке од значаја за вођење регистра извора загађивања животне средине на прописани начин, као и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара.

За овај прекршај може се изрећи и заштитна мера забране вршења делатности у трајању до три године, а одговорном лицу да врши одређене послове у трајању до једне године.

У смислу члана 117а Закона, предузетницима се за наведени прекршај може изрећи новчана казна у износу од 250.000 до 500.000 динара, као и заштитна мера забране вршења делатности у трајању до три године.

Позивамо сва привредна друштва и друга правна лица и предузетнике да благовремено и уредно извршавају све прописане обавезе у вези достављања података за локални регистар извора загађивања.

Сва потребна документа и обрасце можете преузете на званичном сајту општине Неготин.

 

СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН