Уторак, 28. Јануар 2020.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Преузмите: Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, 28.01.2020.г.
Преузмите: Конкурсну документацију, 28.01.2020.г.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 03.02.2020.г.
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору, 05.02.2020.г.


Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1., 19300 Неготин

Врста наручиоца: директни корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www.negotin.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

1.Врста предмета набавке: услуге

2. Опис предмета набавке: одржавање информационог система локалне пореске администрације за потребе Општинске управе општине Неготин.

3.  Шифра из општег речника 48700000- подршка програмских пакета.

4. Основ за примену преговарачког поступка:

Чл. 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Р.Србије 68/15) с обзиром да је Институт “Михајло Пупин” доо Београд искључиви власник информационог система локалне пореске администрације ИС ЛПА, а на основу позитивног мишљења Управе за јавне набавке, број 404-02- 221/20 од 20.01.2020. године.

 

5. Позив за подношење понуда наручилац доставља: ИНСТИТУТУ МИХАЛО ПУПИН ДОО из Београд ул. Волгина бр.15., ПИБ - 100008310, матични број - 07014694 које заступа Др. Сања Вранеш дипл.инж.