Понедељак, 30. Септембар 2019.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Преузмите: Оглас, 30.09.2019.г.
Преузмите: Конкурсну документацију, 30.09.2019.г.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 04.10.2019.г. 
Преузмите:
Обавештење о закљученом уговору, 09.10.2019.г.Назив и адреса наручиоца: Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1., 19300 Неготин
Врста наручиоца: директни корисник буџетских средстава
Интернет страница наручиоца: www.negotin.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

1.Врста предмета набавке: радови
2.Опис предмета набавке: додатни радови на Санацији кровног покривача и фасаде на објекту 2. Предшколске установе ”Пчелица " Неготин а на основу Идејног пројекта –ИДП урађен од стране Радње за грађевинску делатност и пројектовање” ГРМИНГ“Ниш, број 95/2018/1, Ниш 2018,   шифра из општег речника 45000000–грађевински радови.

3.Број и датум закључења првобитног уговора 4041-13/2019-II/04 од 25.06.2019.године са групом понуђача” IZOGRADNJA PLUS“, Књажевачка 118а/1, Ниш и “INTERAL SISTEM“, Цара Душана 54-II-213 Ниш.

4.Основ за примену преговарачког поступка: Члан 36, став 1., тачка 5. ЗЈН – додатни радови који нису били укључени у првобитан пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључује са првобитним добаљачем, да укупна вредност свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године

5. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка:

Радови који нису били укључени у првобитни пројекат и уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности (Након демонтаже постојећих опшивака око хоризонталног олука - каде и чишћења постојеће бетонске подлоге пројектним решењем и предмером радова предвиђена је израда хидроизолације целе површине двокомпонентним премазом Sika. Након изведене хидроизолације неопходно је урадити слој за пад дебљине d=7cm ради правилног одводњавања. Након тога извршити полагање одвајајућег слоја - пластомерне битуменске траке d=4mm између новоизведеног слоја за пад и предвиђених лимених опшивака како не би дошло до брзог кородирања и оштећења лима )постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци и чија укупна врадност свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора  и од закључења првобитног уговора није протекло више од три године, додатни радови се не могу раздвојитиу техничком и економском погледу од првобитног уговора а да се не проузрокује већи трошак за наручиоца.

Непредвиђени (додатни ) радови који су неопходни за извршење Уговора за набавку радова- Санација кровног покривача и фасаде на објекту 2. Предшколске установе”Пчелица “ Неготин, а који нису обухваћени Идејним пројектом –ИДП урађен од стране Радње за грађевинску делатност и пројектовање” ГРМИНГ“Ниш, број 95/2018/1, Ниш 2018., и који су неопходни како би објекат био у функцији. Важно је напоменути да предметни објекат 2. Предшколске установе пчелица  једини објекат за боравак деце узраста од једне до пет и по година старости на територији општине Неготин. Како су у питању радови на санацији кровног покривача који су неопходни како за сам објекат који је иначе прокишњавао тако и за боравак и рад деце и васпитачица, наручилац сматра да је неопходо да се исти санира, а самим тим би се постигли и неопходни услови за боравак и рад.

Из свега наведено, следи закључак да је предложене додатне радове потребно спровести што пре како би се објекат привео намени и како би се задовољио општи јавни интерес, што је и једна од обавеза локалне самоуправе. Савко даље одлагање, проузроковало би за наручиоца и за кориснике предметног објекта велике техничке тешкоће и трошкове.

Након демонтаже постојећих опшивака око хоризонталног олука - каде и чишћења постојеће бетонске подлоге пројектним решењем и предмером радова предвиђена је израда хидроизолације целе површине двокомпонентним премазом Sika. Након изведене хидроизолације неопходно је урадити слој за пад дебљине d=7cm ради правилног одводњавања. Након тога извршити полагање одвајајућег слоја - пластомерне битуменске траке d=4mm између новоизведеног слоја за пад и предвиђених лимених опшивака како не би дошло до брзог кородирања и оштећења лима.

Ове радове неопходно је извести како би објекат могао да обавља намену за коју је предвиђен а то је објекат за боравак деце у узрасту од једне до пет и по година старости.

7. Позив за подношење понуда наручилац доставља: Групи понуђача” IZOGRADNJA PLUS“, Књажевачка 118а/1, Ниш и “INTERAL SISTEM“, Цара Душана 54-II-213Ниш.

8.Лице за контакт: Драгана Паовић,064/4676229 и Весна Лазаревић, 069/8482773,  jnnegotin@ gmail.com