Среда, 30. Децембар 2020.

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИСОКОНАПОНСКОГ ВОДА ДВ 110К РП ЂЕРДАП 2 – ВЕ НИКИНЕ ВОДЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Преузмите: Оглас, 30.12.2020.год.
Преузмите: Нацрт плана (Први део) (.rar), 30.12.2020.год.
Преузмите: Нацрт плана (други део) (.rar), 30.12.2020.год.
Преузмите: Нацрт плана (трећи део) (.rar), 30.12.2020.год.
Преузмите: Нацрт плана (четврти део) (.rar), 30.12.2020.год.
Преузмите: Нацрт плана (пети део) (.rar), 30.12.2020.год.
Преузмите: Прегледну карту, 30.12.2020.год.
Преузмите: Извештај о стратешкој процени, 30.12.2020.год.

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014,83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и члана 55.- 65. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”,бр. 32/2019)

      РЕПУБЛИКА СРБИJA
ОПШТИНА НЕГОТИN
Општинска управа општине Неготин
  Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине  

оглашава
ЈАВНИ УВИД
У
  НАЦРТ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИСОКОНАПОНСКОГ ВОДА
ДВ 110К РП ЂЕРДАП 2 – ВЕ НИКИНЕ ВОДЕ И
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

     Јавни увид  у Нацрт  планa  Детаљне регулације за изградњу високонапонског вода ДВ 110 кв РП Ђердап 2 – ВЕ Никине воде и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, оглашава се у периоду од 30.12.2020.године до 28.01.2021. године.

     Излагање  Нацрта  планa  Детаљне регулације за изградњу високонапонског вода ДВ 110 кв РП Ђердап 2 – ВЕ Никине воде и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, на јавни увид се обавља у  улазном холу  зграде Општине Неготин (приземље), Трг стевана Мокрањца бр.1 и  на интернет страници Општине Неготин .

     Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени Нацрт Плана и Извештај пружају  потребне информације и стручну помоћ у вези са појединачним решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

    Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе и сугестије на изложени Нацрт Плана и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину у току трајања јавног увида у писменом облику Општинској управи општине Неготин, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Трг Стевана Мокрањца 1, најкасније до 28.01.2021.године.

    Дана 21.01.2021.године у просторијама Општине Неготин у 12 часова организоваће се јавна презентација Нацрта Плана  и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину.

     О термину Јавне седнице Комисије за планове општине Неготин  јавност ће бити благовремено обавештена на сајту општине Неготин.

 

                                                                                                                               Руководилац,

                                                                                                            Мирјана Дојчиновић,дипл.прав.