Петак, 28. Април 2017.

НАБАВКА УСЛУГА ХУМАНОГ ХВАТАЊА И ЗБРИЊАВАЊА ПАСА ЛУТАЛИЦА

Преузмите : Позив за подношење понуда
Преузмите : Конкурсну документацију
Преузмите : Одлуку о додели уговора
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору

 

НАРУЧИЛАЦ:

Назив и адреса наручиоца: Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин, Матични број: 07233345 , ПИБ: 100566475

Број : 4041-11/2017-II/04

Датум : 28.04.2017.године

Неготин

 

            На основу члана 55.,57. и 60.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број  68/2015), наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.За јавну набавку услуга   хуманог хватања и збрињавања паса луталица.

, број ЈНМВ 11/2017, ознака из општег речника 77400000 услуге у области зоологије.  

2.Јавна набавка није обликована по партијама.

3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6.Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

7.Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

8.Понуде се могу поднети непосредно:

-                     у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин,Општински услужни центар Општинске управе општине Неготин;

-                     путем поште на адресу Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин;

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком  - ЈНМВ број 11/2017 - НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку услуга   хуманог хватања и збрињавања паса луталица.

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

9.Рок за подношење понуде је 08.05.2017.године, до 13:00 часова, без обзира на начин доставе.

10. Отварање понуда ће се обавити дана  08.05.2017. године у 13:15 часова, у просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца број1., Мала сала општине Неготин .

11. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 13:00 часова.Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 13:00 часова.

12. Представник понуђача мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

13. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

Лице за контакт : Миле Траиловић тел.019/544 000 локал 130

jnnegotin@gmail.com, са назнаком за ЈНМВ број 11/2017

14. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и привреде.

             Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

             Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

сајт за заштиту животне средине :   www.sepa.gov.rs

сајт пореске управе :  www.poreskauprava.gov.rs

сајт Националне службе за запошљавање :   www.nsz.gov.rs

сајт управе за јавне набавке    :   www.ujn.gov.rs