Уторак, 07. Фебруар 2017.

НАБАВКА ЛОЖ УЉА НИСКО СУМПОРНО ГОРИВО НСГ, СА УСЛУГОМ ПРЕВОЗА

Преузмите : Позив за подношење понуда
Преузмите : Конкурсну документацију
Преузмите : Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Преузмите : Прву измену, допуну и појашњење конкурсне документације
Преузмите : Одлуку о додели уговора
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору


Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Број : 4041-1/2017-IV/04/4

Датум :07.02.2017.године


            На основу члана 55.,57. и 60.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број  68/2015), наручилац упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке мале вредности
ЈНМВ бр. 1/2017


Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

Број : 1/2017

Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добара

Предмет јавне набавке : Лож уља, ниско сумпорно гориво NSG sa услугом превоза – франко истоварно место наручиоца, количина од 64 тоне .

Назив и ознака из општег речника набавке :  09135000 – уље за ложење

Контакт особа:  Воја Кожицић   069/ 8482788, jnnegotin@gmail.com, са назнаком за ЈНМВ број 1/2017.

Рок за достављање понуда : 15.02.2017. године до 10 часова

Отварање понуда : 15.02.2017. у 10.15 часова, Мала сала општине Неготин