Уторак, 26. Фебруар 2019.

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ПО ПАРТИЈАМА

Преузмите : Позив за подношење понуда, 26.02.2019.г. 
Преузмите : Конкурсну документацију, 26.02.2019.г. 
Преузмите : Прво објашњење конкурсне документације, 22.03.2019.г.
Преузмите : Прву измену и допуну конкурсне документације, 22.03.2019.г.
Преузмите : Обавештење о продужењу рока за подношење пријава, 22.03.2019.г.
Преузмите : Одлуку о додели уговора, 02.04.2019.г.
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору, 17.04.2019.г.


Назив и адреса наручиоца: општина Неготин, председник општине, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава
Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број  68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 4042 – 1/2019 – II/04 од  25.02.2019.године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку

ЈН број 1/2019

  1. За јавну набавку добара- Набавкa  електричне енергије обликоване по партијама:

        -  Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора
        -  Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте

  1. Јавна набавка се обликује кроз партије.
  2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
  3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
  4. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
  5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом:

Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

  1. Понуде се могу поднети непосредно:

- у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин, Општински услужни центар ;

- путем поште на адресу Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин

8. Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ЈН у отвореном поступаку број 1/2019- НЕ ОТВАРАТИ-  Понуда за јавну набавку добара- Набавкa  електричне енергије обликоване по партијама:

        -  Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора

        -  Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

9. Рок за подношење понуде је 28.03.2019.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

10. Отварање понуда ће се обавити дана 28.03.2019. године у 10:15 часова, у просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број1., Мала сала општине Неготин .Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 10:00 часова.

11.Представник понуђача,мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  у року од три дана од дана њеног доношења.

12.Лице за контакт:

Весна Лазаревић, jnnegotin@gmail.com, са назнаком за ЈН у отвореном поступку 1/2019.