Среда, 22. Јануар 2020.

Набавкa електричне енергије обликоване по партијама

Преузмите: Позив за подношење понуда у отвореном поступку
Преузмите: Конкурсну документацију
Преузмите: Одговор на питање бр 1.
Преузмите:
Одлуку о додели уговора
Преузмите: 
Обавештење о закљученом уговору, за партију 1 и 2

 

Назив и адреса наручиоца: општина Неготин, председник општине, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www.negotin.rs ,

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број  68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 4042 – 1/2020 – II/04 од  16.01.2020.године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку

ЈН број 1/2020

  1. За јавну набавку добара- Набавкa  електричне енергије обликоване по партијама:

        Партија 1. за јавну расвету и семафоре на територији општине Неготин  

        Партија 2. за потрошњу електричне енергије за јавне објекте

  1. Јавна набавка се обликује кроз партије.
  2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
  3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
  4. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
  5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом:

-                    Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

  1. Понуде се могу поднети непосредно:

-                    у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин, Општински услужни центар ;

-                    путем поште на адресу Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин

8.Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ЈН у отвореном поступаку број 1/2020- НЕ ОТВАРАТИ-  Понуда за јавну набавку добара- Набавкa  електричне енергије обликоване по партијама:

        -  Партија 1. за јавну расвету и семафоре на територији општине Неготин  

        -  Партија 2. за потрошњу електричне енергије за јавне објекте

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

9. Рок за подношење понуде је 21.02.2020.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

10. Отварање понуда ће се обавити дана 21.02.2020. године у 10:15 часова, у просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број1., Мала сала општине Неготин .Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00 часова.Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 10:00 часова.

   11.Представник понуђача,мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

  Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  у року од три дана од дана њеног доношења.

  12.Лице за контакт:

Весна Лазаревић, jnnegotin@gmail.com, са назнаком за ЈН у отвореном поступку 1/2020.