Уторак, 03. Април 2018.

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Преузмите : Јавни позив,03.04.2018.г.
Преузмите : Конкурсну документацију, 03.04.2018.г.
Преузмите : Одлуку о додели уговора, 24.04.2018.г.
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору, 03.05.2018.г.


НАРУЧИЛАЦ: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца1, 19300 Неготин

Матични број: 07233345 , ПИБ: 100566475       

Број: 12/2018

Датум : 03.04.2018.године

Неготин

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“ број 68/2015) Наручилац објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


1.За јавну набавку добара  електрична енергија, број ЈНМВ 12/2018, ознака из општег речника 09310000 Електрична енергија  

2.Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

3.Јавна набавка није обликована по партијама.

4.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

5.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

6.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

7.Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

8.Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

9.Понуде се могу поднети непосредно:

-                     у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин,Општински услужни центар Општинске управе општине Неготин;

-                     путем поште на адресу Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин;

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком  - ЈНМВ број 12/2018 - НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку добара-електричне енергије.

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

10.Рок за подношење понуде је 11.04.2018.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

11. Отварање понуда ће се обавити дана  11.04.2018. године у 10:15 часова, у просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца број1., Мала сала општине Неготин .

12. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00 часова.Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 10:00 часова.

13. Представник понуђача мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

14. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

Лице за контакт: Весна Лазаревић, 069/84 82 773, jnnegotin@gmail.com, са назнаком за ЈНМВ број 12/2018.

 

Комисија за јавну набавку 12/2018