Четвртак, 14. Мај 2020.

Местимично поправљање коловоза (поправљање тампонског слоја) општинских (локалних) путева који нису асфалтирани, улица у МЗ и улица у насељеном месту Неготину.

Преузмите: Позив за подношење понуда
Преузмите: Конкурсну документацију
Преузмите: Одлуку о додели уговора
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору


Република Србија

Oпштинa Неготин

Председник

Трг Стевана Мокрањца бр.1 , 19300 Неготин

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www.negotin.rs

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.4041-11/2020-II/04 од 11.05.2020. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке мале вредности
ЈНМВ бр. 11/2020

Назив и адреса наручиоца:  Oпштинa Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава, директни корисник

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

Број : 11/2020

Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Предмет јавне набавке : местимично поправљање коловоза (поправљање тампонског слоја) општинских (локалних) путева који нису асфалтирани, улица у МЗ и улица у насељеном месту Неготину.

Назив и ознака из општег речника набавке :  50800000- разне услуге поправке и одржавања.

Контакт особа за техничка питања:  Раде Младеновић,тел : 065/4039513,  jnnegotin@gmail.com, са назнаком за ЈНМВ број 11/2020,

 

Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

Критеријум за доделу уговора је „ Најниже понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок пружања услуга.

 

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

Јавна набавка није обликована по партијама.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуде се могу поднети непосредно:

-                     у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин,Општински услужни центар Општинске управе општине Неготин;

- путем поште на адресу Општине Неготин,Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин;

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком  - ЈНМВ број 11/2020 - НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку услуга - местимично поправљање коловоза (поправљање тампонског слоја) општинских (локалних) путева који нису асфалтирани, улица у МЗ и улица у насељеном месту Неготину,

 

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

Рок за подношење понуде је 22.05.2020.године, до 13:00 часова, без обзира на начин доставе.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 13:00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 13:00 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио наконистека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавне набавке Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете наблаговремено.

Отварање понуда ће се обавити дана 22.05.2020. године у 13:15 часова, у просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца број 1.,Неготин,  Мала сала општине Неготин.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача је дужан да достави уредно оверено овлашћење овлашћење за учествовање у отварању понуда и које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.