Среда, 30. Јануар 2013.

Лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

 

Предмет јавног надметања

Расписује се оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Неготин у катастарским општинама чији списак можете погледати у Јавном огласу.

Пољопривредно земљиште које је предмет јавног надметања:

1)      305  у КО Тамнич,

2)      386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395 у КО Чубра,

предвиђено је за садњу винограда, уколико није предмет реституције по Закону о враћању имовине црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“ број 46/2006) и Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“ број 72/2011). 

Лицитациони корак износи 1000 динара.

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), које је предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Неготин, у канцеларији бр 66  или 104 сваког радног дана од  12 до 14 часова.

Контакт особe Мартин Поповић и Александра Матић, тел. 019 544 000, локал 142.

Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

Обилазак пољопривредног земљишта

Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити: 

 • КО Александровац, КО Браћевац, КО Тамнич, КО Црномасница, КО Вељково, КО Рогљево, КО Смедовац, КО Ковилово дана 04.02.2013.године од 15 часова;
 • КО Чубра, КО Рајац , дана 05.02.2013.године од 15 часова;
 • КО Буковче, КО Кобишница, КО Србово, КО Мокрање, КО Речка дана 06.02.2013.године од 15 часова;
 • КО Видровац, КО Милошево, КО Мала Каменица, КО Михајловац, КО Душановац, КО Самариновац, КО Прахово, КО Радујевац, дана 07.02.2013.године од 15 часова;
 • КО Карбулово, КО Поповица, КО Сиколе I и II, КО Брестовац, КО Трњане дана 08.02.2013.године од 15 часова;
 • КО Неготин, КО Глоговица дана 11.02.2013.године од 15 часова
 • КО Вратна, КО Слатина, КО Уровица, КО Плавна, КО Штубик, КО Јасеница, КО Малајница, КО Шаркамен, КО Јабуковац, КО Дупљане, дана 12.02.2013.године од 15 часова

Заинтересовани за обилазак катастарских парцела дужни су да се пријаве дан пре планираног дана обиласка од 8 до 15 часова Општинској управи, канцеларија број 66 или 104.

Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

Услови за пријављивање на јавно надметање

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држaвној својини има:

правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус.

Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:

 • лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
 • важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава
 • „Елаборат инвестиције“ за надметања број 305, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 и 395.Елаборат мора да садржи: динамику подизања засада,  предмер и предрачун радова.

Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Општине Неготин број: 840-718804-26 по моделу 97 контролни број 76072.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи, који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.

Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

Документација за пријављивање на јавно надметање

 • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
 • доказ о уплати депозита
 • лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
 • важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава
 • „Елаборат инвестиције“ за надметања број 305, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 и 395.

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на шалтеру бр.1 Општинског услужног центра у згради општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19 300 Неготин. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Неготин, улица и број:  Трг Стевана Мокрањца бр1., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 •  име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.


Формулари за преузимање:

Формулар ако је предмет пријаве 386 у КО Чубра

Формулар ако је предмет пријаве 387 у КО Чубра

Формулар ако је предмет пријаве 388 у КО Чубра

Формулар ако је предмет пријаве 389 у КО Чубра

Формулар ако је предмет пријаве 390 у КО Чубра

Формулар ако је предмет пријаве 391 у КО Чубра

Формулар ако је предмет пријаве 392 у КО Чубра

Формулар ако је предмет пријаве 393 у КО Чубра

Формулар ако је предмет пријаве 394 у КО Чубра

Формулар ако је предмет пријаве 395 у КО Чубра

Формулар ако је предмет пријаве 305 у КО Тамнич

Формулар пријаве за остале случајеве овде непоменуте а које су предмет лицитације.

Рок за подношење пријаве

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати и то:

 1. дана 05.02.2013.године за КО Александровац, КО Браћевац, КО Тамнич, КО Црномасница, КО Вељково, КО Рогљево, КО Смедовац, КО Ковилово;
 2. дана  06.02.2013.године за  КО Чубра, КО Рајац;
 3. дана 07.02.2013.године за  КО Буковче, КО Кобишница, КО Србово, КО Мокрање, КО Речка;
 4. дана 08.02.2013.године за  КО Видровац, КО Милошево, КО Мала Каменица, КО Михајловац, КО Душановац, КО Самариновац, КО Прахово, КО Радујевац;
 5. дана 11.02.2013..године за  КО Карбулово, КО Поповица, КО Сиколе I и II, КО Брестовац, КО Трњане;
 6. дана 12.02.2013.године за  КО Неготин, КО Глоговица
 7. дана 13.02.2013.године за  КО Вратна, КО Слатина, КО Уровица, КО Плавна, КО Штубик, КО Јасеница, КО Малајница, КО Шаркамен, КО Јабуковац, КО Дупљане;

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске  управе Општине Неготин до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Јавно надметање

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине Неготин , улица и број: Трг Стевана Мокрањца 1, у 13 часова и то:

 1. КО Александровац, КО Браћевац, КО Тамнич, КО Црномасница, КО Вељково, КО Рогљево, КО Смедовац, КО Ковилово, дана 06.02.2013.године
 2. КО Чубра, КО Рајац,  дана 07.02.2013.године ;
 3. КО Буковче, КО Кобишница, КО Србово, КО Мокрање, КО Речка дана 08.02.2013.године
 4. КО Видровац, КО Милошево, КО Мала Каменица, КО Михајловац, КО Душановац, КО Самариновац, КО Прахово, КО Радујевац дана 11.02.2013.године ;
 5. КО Карбулово, КО Поповица, КО Сиколе I и II, КО Брестовац, КО Трњане, дана 12.02.2013.године;
 6. КО Неготин, КО Глоговица , дана 13.02.2013.године;
 7. КО Вратна, КО Слатина, КО Уровица, КО Плавна, КО Штубик, КО Јасеница, КО Малајница, КО Шаркамен, КО Јабуковац, КО Дупљане, дана 14.02.2013.године.

Плаћање закупнине

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Средства обезбеђења плаћања

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Општинске управе Општине Неготин.

 За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • решење о упису хипотеке на пољопривредно земљиште у висини двоструке вредности годишњег закупа пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству јемца ( правно лице ) или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

Ову одлуку објавити у службеном листу јединице локалне самоуправе «Службени лист општине Неготин»,  на огласној табли Општинске управе Општине Неготин и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у службеном гласилу јединице локалне самоуправе.


.