Среда, 26. Јул 2017.

КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА.

 

Преузмите : Позив за подношење понуда са кредитним захтевом
Преузмите : Извештај о ревизији консолидованих
финансијских извештаја
завршног рачуна
буџета општине Неготин за 2016. годину

Преузмите : Одлуку о завршном рачуну буџета
општине Неготин за 2014. годину

Преузмите : Одлуку о завршном рачуну буџета
општине Неготин за 2015. годину

Преузмите : Одлуку о завршном рачуну буџета
општине Неготин за 2016. годину

Преузмите : Одлуку о задуживању општине Неготин
код пословне банке за
финансирање
капиталних инвестиција у Неготину у 2017. години

Преузмите : Консолидовани завршни рачун  буџета
општине Неготин за 2014. годину

Преузмите : Консолидовани завршни рачун  буџета
општине Неготин за 2015. годину

Преузмите : Консолидовани завршни рачун  буџета
општине Неготин за 2016. годину

Преузмите : Образац 5 LP- Информација о
кредитном задужењу јун 2017

Преузмите : Мишљење Министарства финансија
- Управе за јавни дуг

Преузмите : Мишљење овлашћеног ревизора
Преузмите : Извештај о извршењу Одлуке о буџету
општине Неготин за период јануар - јун 2017. године
Преузмите : Картон депонованих потписа 1
Преузмите : Картон депонованих потписа 2
Преузмите : Захтев кредитном бироу
Преузмите : Оверене потписе лица овлашћених за заступање
Преузмите : Потврду о извршеној регистрацији 

 

 


Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
Број: 421 – 2/2017- II/04
Дана: 26.07.2017. године
Н е г о т и н

                                                  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Наручилац је Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца  1,19300 Неготин

www.negotin.rs

2. Врста наручиоца:  јединица локалне самоуправе.        

3. Врста поступка

Нема поступка. Ради се о набавци на коју се Закон не примењује сходно чл. 7 ст. 1 тачка 13) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

4. Предмет набавке

Предмет набавке је услуга –КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА.

Детаљи везани за кредит су у Кредитном захтеву. 

5. Критеријум за доделу уговора

Критеријум за оцену понуда и доделу уговора је најнижи укупни износ набавке кредита (главница+камата+трошкови-грант(бесповратна средства)) изражен у €.

6. Рок за подношење понуде (плана отплате кредита)

Понуђачи подносе понуде поштанском пошиљком или лично у затвореној коверти на адресу: Општина Неготин,Трг Стевана Мокрањца 1,19300 Неготин, са назнаком «не отварати - понуда  за набавку кредита» број:421-2/2017-II/2017 и са пуним називом, адресом, бројем телефона и отиском печата понуђача на полеђини.

Понуде доставити до 11.августа,2017.године најкасније до 12 часова, укључујући и понуде послате поштом.

 7. Лице за контакт

Валентина Ђуричић – Руководилац одељења за буџет,финансије и локалну пореску администрацију

Тел. 019/541-411

Факс 019/544-000

Моб. 069 848 27 42

e-mail: valentina.djuricic@negotin.rs

 

                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                        Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе