Петак, 14. Фебруар 2020.

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Неготин у 2020. години

Преузмите: Нацрт конкурса, 14.02.2020.год.
Преузмите: Образац 1 - Пријава за пројектно суфинасирање из области јавног информисања, 14.02.2020.год.
Преузмите: Образац 1 - буџет пројекта, 14.02.2020.год.
Преузмите: Образац 2 - Наративни и финансијски извештај, 14.02.2020.год.
Преузмите:Решење
П
реузмите: Информацију,03.05.2020.год.
Преузмите:
Решење о расподели средстава, 03.05.2020.год.


Република Србија

ОПШТИНА НЕГОТИН

Oпштинско веће општине Неготин

Број: 401-126/2020-III/07    

Датум:  14.02.2020. године

Неготин

 

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, чланова 87 и  95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), члана 69. тачка 21. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр.4/2019), и Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину („Службени лист општине Неготин ”, бр. 18/2019 ), Општинско веће општине Неготин расписуjе

КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Неготин у 2020. години

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

 

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Неготин; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Неготин за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Неготин у 2020. години, износе 8.400.000,00 динара.

Најмањи износ средстава  који се може одобрити по пројекту износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 4.200.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

 

II  ПРАВО УЧЕШЋА

 

На конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Неготин;
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Неготин.

 

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

                                                       

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:

1.1.  Значај пројекта са становишта:

*        остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

*        остваривање намене конкурса;

*        усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

*        идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

*        заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2.  Утицај и изводљивост са становишта:

*        усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама  циљних група;

*        степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

*        мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта;

*        разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

*        степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3.  Капацитети са становишта:

*        степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

*        неопходних ресурса за реализацију пројекта;

*        стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

*        прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

*        економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Неготин;
 2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
 3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
 4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;
 5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;
 6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

 

IV  РОКОВИ

 

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса, односно oд дана 16 .02. 2020. године.

Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројекта у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија) у штампаном облику и на ЦД –у, предајом Општинском услужном центру општине Неготин или поштом на адресу:

„Општина Неготин

Трг Стевана Мокрањца 1

19300 Неготин“

у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на јавни конкурс  за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Неготин у 2020. години“ са назнаком „Не отварај“.

Пријава се сматра благовременом ако је примљена у Општинском услужном центру општине Неготин  најкасније до дана 02.03.2020. године до 15.00 часова, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, Комисија неће разматрати.

Проверу документације поднете на конкурс врши комисија коју образује начелник Општинске управе општине Неготин. Провера документације односи се на испуњеност услова за учешће на конкурсу и поштовања рокова. Отварање приспелих пријава ради утврђивања напред наведеног је јавно и биће одржано, дана 04.03.2020.године у 10.00 часова. На отварању понуда неће бити дозвољен увид у садржину образаца понуде, већ ће се само утврдити испуњеност услова за учешће у поступку, односно потпуност приспелих пријава. Учесник конкурса који је поднео пријаву са непотпуно или непрецизно попуњеном документацијом, истог дана ће бити обавештен путем електронске поште да недостатак отклони у накнадно одређеном року. Пројекат учесника конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, неће бити узети у разматрање. О раду комисије сачињава се записник, који се доставља Комисији за оцену пројекта.

Учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у јавном позиву за учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се обавештење за отклањање недостатака и његов пројекат се не разматра.

Контакт особа: Татјана Панић,  контакт телефони: 019/544-000 локал 116, e-mail адреса: tatjana.panic@negotin.rs

 

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

Учесник конкурса је обавезан да достави:

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта  Општине Неготин  www.negotin.rs:
 • Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и
 • Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.
 1. Копије следећих докумената у једном примерку:
 • Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);
 • Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);
 • Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 • Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;
 • Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

                                                                   VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

 

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије, Општини Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин.

Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.

Рок за достављање предлога за чланове комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

 

VII  ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

 

            У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, Одлуку о расподели средстава  за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Неготин у 2020. години, доноси председавајући Општинског већа  општине Неготин, на основу образложеног предлога од стране чланова Комисије.

            Рок за достављање предлога Комисије  председавајућем Општинског већа  општине Неготин је 30 дана од дана закључења конкурса.

            Уколико  председавајући Општинског већа  општине Неготин утврди да је Комисија дала предлог супротно одредбама Закона о јавном информисању и медијима, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и овог јавног позива или да садржи другу очигледну грешку, затражиће писаним путем од Комисије да исправи неправилности или грешке и исправи предлог у одређеном року.

            У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и члана 25. Правилника, Одлука о расподели средстава се доноси у форми решења са образложењем. Решење је коначно и против њега се не може покренути управни спор.

            Рок за доношење решења о расподели средстава је 60 дана од дана закључења конкурса.

            Решење о расподели средстава биће објављено на званичној интернет презентацији општине Неготин www.negotin.rs и доставља се сваком учеснику конкурса у електронској форми.

            Поред решења о додели средстава, објављује се и информација за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

 

VIII  УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

 

            Након доношења Решења о расподели средстава из области јавног информисања, Општина Неготин закључује Уговор о суфинансирању пројекта из области јавног информисања, којим се уређују права и обавезе уговорних страна.

            Служба за послове скупштине општине, председника општине и општинског већа Општинске управе општине Неготин учесницима конкурса којима су одобрена средства доставља уговор на потписивање и оверу у најкраћем могућем року.

            Учесник конкурса коме су одобрена средства, без одлагања, враћа потписан и оверен уговор општини Неготин.

            Уколико учесник конкурса коме су одобрена средства не достави уговор, сматраће се да је одустао од додељених средстава.

 

IX БАВЕЗА О ИЗВЕШТАВАЊУ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКА

 

У складу са одредбама уговора о суфинансирању пројекта, друга уговорна страна је обавезна да доставља наративни и финансијски извештај о утрошку средстава, на обрасцу за извештај који је саставни део конкурса, на месечном нивоу.

            Плаћање се врши на основу усвојеног наративног и финансијског извештаја, у складу са одредбама Уговора о суфинансирању пројекта.

            Уз наративни извештај достављају се емитовани прилози у електронском облику односно исечци из новина, публикација, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, уговорна страна је дужна да достави извештај о емитованим прилозима/објављеним новинским чланцима/објављеним текстовима на сајту који ће садржати за сваки прилог следеће информације:

 

 1. редни број ЦД-а/исечка из новина
 2. назив прилога/текста
 3. тема прилога/текста
 4. учесници прилога
 5. емисија у којој је прилог емитован /рубрика у новинама у којој је текст објављен.

 

Кориснику средстава који не достави у року у прописаној форми наративни и финансијски извештај о реализацији појекта, упућује захтев за повраћај средстава.

Информација о корисницима средстава који нису доставили наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, односно који нису извршили повраћај средстава, објављује се на веб страници општине Неготин.

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ПРЕДСЕДНИК,

Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе