Петак, 18. Децембар 2015.

Kонкурс за израду идејног урбанистичког архитектонског решења за изградњу и уређење Туристичко – информативног центра и припадајућих јавних површина у комплексу Рајачких пивница

Преузмите : Конкурс - позив
   Преузмите : Конкурс програм
Преузмите : Прилоге (zip)
Преузмите : Прву измену и допуну Позива и Конкурса

Преузмите : Измењени текст Позива
Преузмите : Измењени текст Конкурса
Преузмите: II измена и допуна конкурса за студенте
Преузмите : III измену и допуну конкурса за студенте
Преузмите : IV измену и допуну конкурса за студенте 
Преузмите : Извод из Плана детаљне регулације комплекса Рајачких пивница
Преузмите : I питање, појашњење Конкурса и позива
Преузмите : Обавештење
Преузмите : Обавештење о  спровођењу финалног гласања за избор најбоље идејног решења
Преузмите : Исправку обавештења од 24.03.2016. године
Преузмите : Записник са пребројавања гласања
Преузмите : Одлука о додели награда
Преузмите : Обавештење о додели награда са пратећом листом индетификације аутора


Назив и адреса наручиоца: Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин

Врста наручиоца: директни корисник буџетских средстава, локална самоуправа

Интернет страница наручиоца: www .negotin.rs

 

ПОЗИВ
за учешће на конкурсу за дизајн

 

Опис и захтев дизајна/пројекта: ограниченог  конкурса за израду идејног урбанистичког архитектонског решења за изградњу и уређење Туристичко – информативног центра и припадајућих јавних површина у комплексу Рајачких пивница .

  1. Начин и рок за предају дизајна/пројекта:

      18.03.2015.године

Радови се предају у затвореном пакету са приложеним пописом документације.

Учесник, уз конкурсни рад, предаје и две запечаћене непровидне коверте:

Запечаћену коверту са ознаком ,,АУТОР“ која садржи списак аутора са назначеним представником ауторског тима, и адресом за повраћај рада. Учесници могу бити студенти појединци или студентски ауторски тим са студентом овлашћеним за заступање.

Запечаћену коверту са ознаком ,,ИЗЈАВЕ“ која садржи садржи две, шифром означене, изјаве: 1) „Изјава о прихватању услова конкурса и начина расподеле награда“ и 2) „Изјава о оригиналности приложених урбанистичко архитектонских решења“.

Напомена:  Право учешћа на конкурсу имају студенати који тренутно похађају основне или мастер наставу на Архитектонским високим шолама на територији Републике Србије.

  1. Дизајн, односно пројекат се оцењују на основу следећих критеријума :

- испуњеност конкурсних пропозиција: конкурсних услова и садржаја конкурсног рада

- оригиналност, иновативност и савременост предложених урбанистичко-архитектонских решења

- квалитет и флексибилност просторно-функционалног концепта

- естетски квалитети предложених урбанистичко-архитектонских решења

- одрживост предложених решења у контексту унапређења квалитета живота локалне заједнице села Рајац

- одрживост предложених решења у контексту афирмације локалног културног идентитета, са посебним акцентом на специфичну регионалну културу вина

- постигнути ниво заштите, очувања и унапређења културно историјског наслеђа и културног предела целине комплекса Рајачких Пивница

- одрживост предложених решења у контексту потреба савременог туристичког информативног

          центра

- примена принципа заштите животне средине и енергетске ефикасности

- могућност фазне реализације

  1. Чланови жирија су :

Надица Васић, дипл.политиколог,зам.председника Општине Неготин (председник жирија)

Проф.Др.Владан Ђокић, архитекта, Декан архитектонског факултета у Београду, заменик председника жирија

Проф. Др Рајко Корица , архитекта, Архитектонски факултет у Београду, члан жирија

Проф.Др Дејан Миљковић, архитекта, Архитектонски факултет у Београду члан жирија

Бранислав Милић, спец. агро- економских наука , ГИЗ,  члан жирија

Валентина Николовска, дипл. инж.арх., Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин  (члан жирија)

Душан Петровић, дипл.инж. шумарства, директор Туристичке Организације Неготин (члан жирија)

Босиљка Томашевић, дипл.инж.арх., Завод за заштиту споменика културе Београд (члан жирија)

Слађан Станисављевић, маш. техничар, Председник МЗ Рајац (члан жирија)

Маријана Ђорђевић, дипл.туризмолог, Канцеларија за локални економски развој ( заменик члана жирија)

  1. Одлука жирија :

      Обавезује наручиоца

  1. Број и вредност награда :

Уколико до утврђеног рока  пристигне најмање 5 радова, који одговарају пропозицијама конкурса, доделиће се две награде у виду ИТ опреме у укупној вредности од  2000 еура у динарској противредности на дан набавке опреме, на следећи начин:

Прва награда / на основу директног гласања становништва на терену/:

  ИТ опрема у укупној вредности од 1500 еура у динарској противредности на дан набавке опреме

Друга  награда: / на основу гласања на Facebook страници Канцеларије за локални економски развој/

 ИТ опрема у укупној вредности од 500 еура у динарској противредности на дан набавке опреме

  1. Рок за доношење одлуке наручиоца:

     16.04.2016.године

 7. Лице за контакт: Маријана Ђорђевић,  телефон 069/8482718 ,  marijana.djordjevic@negotin.rs