Среда, 05. Фебруар 2020.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

Преузмите: Текст конкурса
Преузмите: Образац захтева за остваривање права на општинску ученичку стипендију
Преузмите: Образац захтева за остваривање права на општинску студентску стипендију


На основу члана 3. Одлуке о стипендирању студената и ученика средњих школа општине Неготин («Сл. лист општине Неготин», бр. 16/2017), на основу Програма о стипендирању студената високошколских установа и ученика средњих школа, («Сл. лист општине Неготин», број:2/2020), Комисија за стипендирање студената и ученика средњих школа општине Неготин, р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

 

                I – БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОНКУРСА

 

            За школску 2019/2020. годину у општини Неготин додељују се стипендије студентима високошколских установа који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог и другог степена чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и  ученицима средњих школа који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, који нису поновили ниједан разред и чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, а  према утврђеном Програму о стипендирању студената високошколских установа и ученика средњих школа:

 

            I- Програм стипендирања студената високошколских установа које образују кадрове дефицитарних струка и занимања у општини Неготин:

            1.  Наставник немачког језика................................................ 1 стипендија

                 Филолошки факултет

                 Филолошко уметнички факултет

            2.  Наставник математике....................................................... 1 стипендија

                 Математички факултет

                 Природно-математички факултет

            3.  Наставник физике.............................................................  1 стипендија

                 Природно-математички факултет

            4.  Наставник рачунарства и информатике........................... 1 стипендија

                 Електронски факултет

                 Електротехнички факултет

            5.  Инж.машинства................................................................... 1 стипендија

                 Машински факултет

            6.  Дефектолог-олигофренолог................................................1 стипендиja

                 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

            7.  Проф. музике, смер: дириговање, етномузиколог............ 1 стипендија

                 Факултет музичке уметности

 

            II- Програм стипендирања посебно надарених студената који су према наставном програму високошколске установе постигли просечну оцену најмање 9,00 и имају најмање остварених 120 ЕСПБ поена...................................................................................................... 2 стипендије

 

            III- Програм стипендирања  ученика средњих школа. .......... 25 стипендије

 

           

Стипендије се додељују у складу са условима конкурса.

           

            Уз пријаву на Конкурс студенти прилажу:

 • оверену изјаву о члановима домаћинства у којој студент живи, оверава јавни бележник;
 • уверење о пребивалишту издато у МУП-у  Републике Србије или штампане податке са електронске личне карте (да имају пребивалиште на територији општине Неготин најмање годину дана);
 • уверење о редовном упису семестра, просечној оцени постигнутој у претходним годинама студија и о броју освојених ЕСПБ поена, а за студенте прве године студија доказ о успеху остареном у четвртом разреду средње школе не мањи од 4,50.
 • докази о просечном приходу по члану породице студента за период јануар-јун 2019. године (примања из радног односа, односно о нето заради, примања по основу пензијског, социјалног и инвалидског осигурања, приходи од занатске или самосталне делатности, приходи који се опорезију код пореске управе, катастарски приходи, за незапослена лица доставља се доказ о незапослености а  лица која су на студијама, школовању , доставља се одговарајући доказ надлежног органа );

 

1

-          студенти осетљивих друштвених група, осим напред наведених докумената, подносе и документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи:

1. студенти без родитељског старања-потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулог родитеља;

2. из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат;

3. из ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију рома;

4. лица са инвалидитетом и лица са хроничним болестима – мишљење Интерресорне комисије или потврду удружења инвалида;

5. лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косоваи Метохије и на територији републике бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породицама киднапованих и несталих лица;

6. избеглице и расељена лица – потврду да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима/прибавља се у Комесаријату за избеглицеи миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта;

7. повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврду МУП-а;

-          да нису корисници стипендија/кредита по другом основу (Одељење за друштвене делатности, привреду и развој прибавља службено).

 

Уз пријаву на Конкурс ученици прилажу:

 • оверену изјаву о члановима домаћинства у којој ученик живи, оверава јавни бележник;
 • уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике Србије или штампане податке са елекронске личне карте (да имају пребивалиште на територији општине Неготин најмање годину дана);
 • уверење о редовном упису школске године и просечној оцени постигнутој у претходној години школовања средњег образовања а за ученике прве године доказ о оствареном успеху из осмог разреда основне школе не мањи од 4,50;
 • за ученике са постигнутим резултатима за освојено прво, друго или треће место на републичким такмичењима, међународним такмичењима, или смотрама која се налазе у Календару такмичења средњих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја из претходне године школовања, прилаже се доказ од школе или организатора такмичења да је ученик освојио награду;
 • докази о просечном приходу по члану породице ученика за период јануар-јун 2019. године (примања из радног односа, односно о нето заради, примања по основу пензијског, социјалног и инвалидског осигурања, приходи од занатске или самосталне делатности, приходи који се опорезују код пореске управе, катастарски приходи, за незапослена лица доставља се доказ о незапослености а  лица која су на студијама, школовању, достављају  одговарајући доказ надлежног органа );
 • ученици осетљивих друштвених група осим напред наведених докумената, поднесе и докумантацију којој доказују припадност осетљивој друштвеној групи:

1. ученици без родитељског старања-потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулог родитеља;

2. из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат;

3. из ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију рома;

4. лица са инвалидитетом и лица са хроничним болестима – мишљење Интерресорне комисије или потврду удружења инвалида;

5. лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косоваи Метохије и на територији републике бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породицама киднапованих и несталих лица;

6. избеглице и расељена лица – потврду да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима/прибавља се у Комесаријату за избеглицеи миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта;

7. повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврду МУП-а;

 • да нису корисници стипендија/кредита по другом основу (Одељење за друштвене делатности, привреду и развој прибавља службено).

 

II – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Рок за пријављивање на Конкурс је од 06.02.2020.године до 06.03.2020. године.

Захтев за доделу стипендија за школску 2019/2020. годину са потребном документацијом подноси се Комисији у року од 30 дана од дана oбјављивања Конкурса а преко Одељења за  друштвене делатности, привреду и развој Општинске управе општине Неготин, канцеларија број 68.

            Неблаговремено поднети захтеви и непотпуно достављена докуметнација не разматрају се.

2

III – ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

I- Додела студентских стипендија за дефицитарне струке и занимања вршиће се на основу следећих критеријума:

 1. Дефицитарне струке и занимања............................................30 бодова
 2. Ефикасности студирања исказује се бројем ЕСПБ бодова, према години студија у коју је студент уписан:

-          за студенте који остваре 60 ЕСПБ -      5 бодова

-          за студенте који остваре 120 ЕСПБ – 10,00 бодова

-          за студенте који остваре 180 ЕСПБ – 15,00 бодова

-          за студенте који остваре 240 ЕСПБ – 20,00 бодова

 1. Успеха оствареног у претходном школовању:

-          од 7,00 до 8,00.........................................  5 бодова

-          од 8,01 до 8,50.........................................10 бодова

-          од 8,51 до 9,00........................................ 20 бодова

-          од 9,01 до 10............................................30 бодова

а за студенте прве године студија успех остварен у претходној години исказује се бројем бодова на следећи начин, висина општег успеха у завршеном четвртом разреду средње школе не мање од 4.5 се множи коефицијентом 3.

4.   Просечни  приходи  по  члану  домаћинства  остварене  нето  зараде  у периоду јануар – јун    

      2019. године бодују се на следећи начин:

-          остварени приходи до 13.500,00 динара...............................................................30 бодова

-          остварени приходи од 13.501,00 динара до 20.000,00 динара............................20 бодова

-          остварени приходи преко 20.000,00 динара ........................................................10 бодова

5.  Студенти из осетљивих друштвених група поред напред наведених критеријума остварују додатних 10 бодова.

 

            II-Додела стипендија за посебно надарене студенте вршиће се на основу следећих критеријума:

            1. успеха оствареног у претходном школовању:

            - за остарени успех од 9,00 до 9,50 остварује 10 бодова

            - за остверени успех од 9.51 до 10 остварује 20 бодова

            2. Ефикасности студирања исказује се бројем ЕСПБ бодова, према години студија у коју је студент уписан:

            - за студенте који остваре 120 ЕСПБ ................... 10,00 бодова

            - за студенте који остваре 180 ЕСПБ ................... 15,00 бодова

            - за студенте који остваре 240 ЕСПБ ................... 20,00 бодова

            3. Просечни приходи по члану домаћинства остварене нето зараде у периоду јануар-јун 2019. године бодују се на следећи начин:

            - остварени приходи до 13.500,00 динара ................................................30 бодова

            - остварени приходи од 13.501,00 динара до 20.00,00 динара ...............20 бодова

            - остварени приходи преко 20.000,00 динара .......................................... 10 бодова

            4. Студенти из осетљивих друштвених група поред напред наведених критеријума остварују додатних 10 бодова

 

III- Додела стипендија ученицима средњих школа вршиће се на основу следећих критеријума:

1. Просечни приходи по члану домаћинства остварене нето зараде у периоду јануар – јун 2019. године бодују се на следећи начин:

- остварени приходи до 13.500,00 динара ........................................................30 бодова

- остварени приходи од 13.501,00 динара до 20.000,00 динара......................20 бодова

- остварени приходи преко 20.00,00 динара .....................................................10 бодова

            2. Ученици из осетљивих друштвених група поред напред наведених критеријума остварују додатних 10 бодова

            3. Остварен општи успех бодује се на следећи начин:

            - за ученике прве године просечна оцена оствареног успеха не мања од 4,50 из осмог разреда основне школе се множи са коефицијентом 5.

            - за ученике друге, треће и четврте године средње школе, просечна оцена оствареног успеха не мања од 4,50 из претходне године школовања се множи са коефицијентом 5.

            4. За награђене ученике, само на основу једног резултата, по календару такмичења из претходне године школовања на основу календара такмичења средњих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бодују се на следећи начин:

            Од школског до Републичког нивоа и Међународни ниво средњих школа

            Међународни ниво

            Прво место .................................................... 50 бодова

            Друго место ................................................... 45 бодова

            Треће место ..................................................  40 бодова

3

            Републички ниво

            Прво место ...................................................... 35 бодова

            Друго место ......................................................30 бодова

            Треће место ......................................................25 бодова

 

            Смотре ученика средњих школа

            Међународни ниво

            Прво место ...................................................... 30 бодова

            Друго место ..................................................... 25 бодова

            Треће место ..................................................... 20 бодова

 

            Републички ниво

            Прво место ....................................................... 15 бодова

            Друго место ...................................................... 10 бодова

            Треће место ......................................................  5 бодова

           

На основу наведених критеријума Комисија одлучује по захтевима о додели стипендија у року од 15 дана од дана истека рока за пријаву на Конкурс и о својим одлукама обавештава учеснике конкурса.

 

            На Одлуку Комисије, незадовољни учесник конкурса има право приговора Општинском већу  општине Неготин.

            Одлука Општинског већа је коначна.

 

Учесник Конкурса коме је стипендија додељена закључује уговор о стипендирању са општином Неготин.

            Уговором о стипендирању ближе се уређују права и обавезе даваоца и корисника стипендије.

           

Износ стипендије за сваку школску годину утврђује се решењем председника  општине у зависности од расположивих средстава у буџету општине Неготин и броја корисника стипендије.

Стипендија се  исплаћује у 10 месечних рата.

 

            Конкурс за доделу стипендија објављује се у једном од дневних листова и на сајту општине Неготин.

 

            КОМИСИЈА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА И УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

ОПШТИНЕ НЕГОТИН

 

У Неготину

Дана: 05.02.2020. године