Понедељак, 15. Мај 2017.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2017.ГОДИНИ

 

Презумите: Текст конкурса за доделу средстава аграрног буџета за 2017.годину
Презумите: Програм мера подстицаја у пољопривреди у 2017.години
Презумите: Образац захтева за конкурисање

 

Председник општине Неготин на основу Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2017. години („Сл.лист општине Неготин“ број: 7/2017 од 04.05.2017.год ) и претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-00-1716/2017-09 од 10.04.2017.године, расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2017.ГОДИНИ

ИЗВОД ИЗ КОНКУРСА (Обавезно прочитајте цео текст конкурса):

I

НАМЕНА СРЕДСТАВА


Расписије се Конкурс за реализацију инвестицијa 101.1.1., 101.1.6., 101.1.7., 101.1.8., 101.1.10., 101.2.1., 101.2.4., 101.2.5., 101.3.1., 101.3.2., 101.3.3., 101.3.4., 101.4.3., 101.4.4., 101.4.5., 101.4.6., 101.5.1., 101.5.2., 101.5.4., 103.1.1., 103.3.1., 103.3.2., 103.3.6., 103.3.7., 302.2. у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2017. години, у периоду од 15.05.2017.године до 16.06.2017.године.

 

II
НАЧИН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА


Расподела бесповратних средстава из Програма врши на основу Конкурса, који ће бити отворен у периоду од  15.05.2017. године до 16.06.2017. године (за инвестиције 101.1.1., 101.1.6., 101.1.7., 101.1.8., 101.1.10., 101.2.1., 101.2.4., 101.2.5., 101.3.1., 101.3.2., 101.3.3., 101.3.4., 101.4.3., 101.4.4., 101.4.5., 101.4.6., 101.5.1., 101.5.2., 101.5.4., 103.1.1., 103.3.1., 103.3.2., 103.3.6., 103.3.7., 302.2.).

Корисник подстицаја у току конкурса може поднети само један захтев за исплату подстицаја, с тим да тај захтев може обухватити једну или више мера, односно једну или више прихватљивих инвестиција. Максимални износ подстицаја по захтеву је 160.000 динара, осим за подстицај за „чилере“ за контролисану ферментацију, чување и хладну стабилизацију вина где је максимални подстицај 200.000 динара и за подизање нових засада винове лозе где је максимални подстицај 500.000 динара по хектару засађене површине. Повраћај средстава ће се вршити на текући рачун подносиоца захтева.  
Укупна планирана средства за подстицаје у оквиру Инвестиције 101.3.1. (Подизање нових производних засада винове лозе са наслоном) износе 5.000.000 динара.

За мере директног плаћања (инвeстициja 100.1.1. - вештачко осемењавање) достава захтева од 15.05.2017.године до 01.12.2017.године;  

за инвестицију 201.3.2 (Oргaнскa прoизвoдњa - Контрола и сертификација) достава захтева од 15.05.2017.године до 31.10.2017.године;

Право конкурисања

Право на коришћење средстава имају регистровано пољопривредно газдинство са пребивалиштем на територији општине Неготин (физичко и правно лице/предузетник регистровано за бављење одговарајућом делатношћу), која у предвиђеним роковима доставе одговарајућу документацију предвиђену конкурсом.
Корисник подстицаја има обавезу да достави тачне податке и веродостојне доказе уз захтев.
Корисник подстицаја дужан је да наменски користи средства подстицаја.

Административна процедура

Мере ће бити спроведена од стране Општинске управе Неготин, а на основу пријаве - Захтева који се подносе Комисији за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2017. години, преко Одељења за друштвене делатности, привреду и развој са назнаком: "Пријава за доделу дела средстава из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2017. години". Комплетна  документација се доставља у једној затвореној коверти.

Пријаве се предају у услужни центар Општинске управе општине Неготин или поштом на адресу: Општинска управа Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин. Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Достављени захтеви ће бити размотрени и проверени од стране Комисије, у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције.
На основу објављеног обавештења од стране комисије за све заинтересоване за адаптацију просторија (инвестиције: 101.5.4.; 103.1.1.; 103.3.1.; 302.2.), а у складу са важећим правилником и на основу поднетих пријава,  комисија обилази сва газдинства која су се пријавила, како би утврдила стање објекта пре инвестиције. Рок за завршетак радова је до 31.07.2017.године.  По завршетку радова комисија ће поново обићи објекте како би утврдила адекватност извршених инвестиција у складу са обавештењем о адаптацији просторија.
Комисија ће захтеве обрађивати по систему прво пристиглих захтева до утрошка средстава предвиђених за меру. После разматрања захтева, прихватљиви захтеви ће бити проверени теренским обиласком газдинстава потенцијалних корисника. На основу записника и предлога Комисије, председник општине доноси Решење о реализацији програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2017. години из буџета општине Неготин. Стручне и административно-техничке послове обавља Одељење за друштвене делатности, привреду и развој.
Сви они са којима општина има лоше искуство услед не испуњавања уговорених обавеза или услед недомаћинског понашања према инвестицији, из претходног периода, немају право остваривања финансијске подршке. Сви корисници за које Комисија утврди да нису адекватно искористили добијена средства из буџета општине Неготин, биће у обавези да добијена средства са затезном каматом врате буџету општине Неготин, као и они који су пре истека предвиђеног рока отуђили опрему/механизацију/инвестицију која је била предмет подстицаја и биће им ускраћено право конкурисања за подстицаје општине Неготин у наредних 5 година.

Предмет подстицаја је набавка искључиво нове опреме или механизације. Механизација и опрема која је купљена на основу Програма подршке за 2017. годину, не може се отуђити у наредних 5 година. Односно приплодне јунице се не могу отуђити у наредне 3 године, а овце, козе и свиње товних раса у наредне 2 године. У том периоду пријаве крађе предмета подстицаја неће се уважавати нити изузимати од поменуте обавезе корисника подстицаја. Корисник подстицаја за изградњу пластеника је у обавези да наменски користи пластеник у року од 5 година. Корисник подстицаја за подизања нових засада је у обавези да у року од 5 година спроводи неопходне агротехничке мере.
За врсту механизације за коју је добијен подстицај у претходних 5 година не може се опет конкурисати.
Подстицаји ће се одобравати само за прихватљиве трошкове инвестиције (Комисија неће разматрати пријаве уз које су достављени рачуни са неуобичајно високим износима за добра која су предмет подстицаја). Подстицајима се не надокнађују: трошкови који не одговарају предметној инвестицији, нереалне количине материјала, накнадни и непредвиђени трошкови радова. Корисници подстицаја у обавези су да надлежној Комисији приликом контроле на газдинству обезбеде на увид предмет инвестиције.
Увид у Програм и образац захтева може се преузети у Одељењу за друштвене делатности, привреду и развој, канцеларија 73, у Услужном центру Општинске управе општине Неготин и са сајта општине Неготин.
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2017. години објавити у „Службеном листу општине Неготин“

Све додатне информације везане за захтев који се подноси могу се добити у канцеларији бр.73, или на телефон 019/544-000, локал 128 и 158, свакод радног дана у времену од 7:30 до 15:30.

обрадила:
Слађана Стојановић, дипл.инж.пољ.                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
                                                                                                                                    Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе

Број: 320-78/2017-I I /05                                                                                                            
Дана: 12.05.2017.године                                                                                                                                    
Неготин