Уторак, 09. Октобар 2018.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У ВЕЗИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ НЕГОТИН

 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за урбанизам, грађевинарсво и заштиту животне средине на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр.72/2009,81/2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС.98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и члана 64.став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС”,бр. 64/2015), обавештава јавност да ће се јавна седница Комисије за планове општине Неготин у вези са Изменама и допуном плана генералне регулације за насеље Неготин одржати у среду  17.10.2018.године са почетком у 12.часова у малој сали СО Неготин, ул.Стевана Мокрањца 1, Неготин.

Јавној седници Комисије присуствују одговорни планер, односно одговорни урбаниста, представници обрађивача планског документа, представници надлежног органа јединице локалне самоуправе, као и подносиоци примедби на плански документ.

 

Општинска управа општине Неготин
Одељење за урбанизам, грађевинарсво и заштиту животне средине
Број: 350-258/2018-IV/02
Датум:09.10.2018.год.
Неготин

 

Руководилац,
Мирјана Дојчиновић,дипл.прав.