Уторак, 27. Фебруар 2018.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ПО ПАРТИЈАМА

Преузмите : Позив за подношење понудa, 27.02.2018.г.
Преузмите : Конкурсну документацију, 27.02.2018.г.
Преузмите : Прва измена и допуна Конкурсне документације, 01.03.2018.г.
Преузмите : Одлуку о додели уговора, 15.03.2018.г.
Преузмите : Одлуку о додели уговора за партију 3, 16.03.2018.г.
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору, 27.03.2018.г.


Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

На основу члана 55.,57. и 60.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број  68/2015), наручилац упућује:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке мале вредности
ЈНМВ бр. 3/2018


Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

Број : 3/2018

Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добара

Предмет јавне набавке : канцелариjски материјал за потребе Општинске управе, по партијама:

Партија 1 - Фотокопирни папир

Партија 2 - Тонери.

Партија 3 - Остали канцеларијски материјал

Назив и ознака из општег речника набавке : Шифра из општег речника набавки 30199000 канцеларијски материјал од хартије и други артикли, 30125110 тонери за ласерски штампач и телефакс машине и 30192000 – канцеларијски материјал

Контакт особа:  Горан Тошић   069/ 8482799, jnnegotin@gmail.com, са назнаком за ЈНМВ број 3/2018 ,

Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

Критеријум за доделу уговора је „ Најниже понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе краћи рок испоруке добара.

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

Јавна набавка  обликована по партијама.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуде се могу поднети непосредно:

- у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин,Општински услужни центар Општинске управе општине Неготин;

- путем поште на адресу Општинска управа општине Неготин,Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин;

Понуде се подносе у затвореној коверти и кутију са узорцима из спецификације - Остали канцеларијски материјал,   тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуђач је у обавези да све узорке упакује у картонску кутију која је затворена и број кутије,са назнаком  - ЈНМВ број 3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку добара – Партија 3. Остали канцеларијски материјал.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

Рок за подношење понуде је 12.03.2018.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00 часова.

Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 10:00 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавне набавке Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете наблаговремено.

Отварање понуда ће се обавити дана 12.03.2018. године у 10:15 часова, у просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца број1., Мала сала општине Неготин/

 У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача је дужан да достави уредно оверено овлашћење овлашћење за учествовање у отварању понуда и које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.