Петак, 10. Фебруар 2017.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА : ПАРТИЈА 3 - ОСТАЛИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Преузмите : Позив за подношење понуда
Преузмите : Конкурсну документацију
Преузмите : Одлуку о додели уговора
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору


Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин
Број : 4041-2/2017-IV/04/4
Датум :10.02.2017.године

 

На основу члана 55.,57. и 60.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број  68/2015), наручилац упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке мале вредности
ЈНМВ бр. 2/2017

Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

Број : 2/2017

Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добара

Предмет јавне набавке : Канцеларијски материјал по партијама и то за Партију 3.-Остали канцеларијски материјал .

Назив и ознака из општег речника набавке : 30192000- канцеларијски материјал

Контакт особа:  Горан Тошић   069/ 8482799, jnnegotin@gmail.com, са назнаком за ЈНМВ број 2/2017.

Рок за достављање понуда : 18.02.2017.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

Отварање понуда :  18.02.2017. године у 10.15 сати, Мала сала општине Неготин