Петак, 28. Април 2017.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА - ФОТОКОПИРНИ ПАРИР И ТОНЕРИ

Преузмите : Позив за подношење понуда 
Преузмите : Конкурсну документацију
Преузмите : Одлуку о додели уговора
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору, партија 1
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору, партија 2


Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Број : 4041-7/2017-IV/04

Датум :28.04.2017.године

 

            На основу члана 55.,57. и 60.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број  68/2015), наручилац упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке мале вредности
ЈНМВ бр. 7/2017

Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

Број : 7/2017

Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добара

Предмет јавне набавке : Канцеларијски материјал по партијама и то за Партију 1 - Фотокопирни папир и

Партију 2 – Тонери.

Шифра из општег речника набавки 30199000 канцеларијски материјал од хартије и други артикли, 30125110 тонери за ласерски штампач и телефакс машине.

Број ЈН 7/2017 .

Контакт особа:  Горан Тошић   069/ 8482799, за партију 1., и Предраг Петровић тел 069/84-82-770- за партију 2. са назнаком за ЈНМВ број 7/2017 , jnnegotin@gmail.com

Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

Критеријум за доделу уговора је „ Најниже понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе краћи рок испоруке добара.

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

Јавна набавка  обликована по партијама.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуде се могу поднети непосредно:

-                     у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин,Општински услужни центар Општинске управе општине Неготин;

-                     путем поште на адресу Општинска управа општине Неготин,Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин;

Понуде се подносе у затвореној коверти ,  тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата ,са назнаком  - ЈНМВ број 7/2017 - НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал по партијама :

Партија 1 - Фотокопирни папир и

Партија 2 – Тонери.

( заокружити партији за коју се подноси понуда)

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

Рок за подношење понуде је 08.05.2017.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00 часова.

Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 10:00 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавне набавке Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете наблаговремено.

Отварање понуда ће се обавити дана 08.05.2017. године у 10:15 часова, у просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца број1., Мала сала општине Неготин/

 Напомена: Aко рок за доставу  и  отварање понуда пада у нерадан дан, понуде ће се отварати првог радног дана у 10:15 часова

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача је дужан да достави уредно оверено овлашћење овлашћење за учествовање у отварању понуда и које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

Подаци о називу, адреси и интернет страници државног органа или организације, где се могу благовремено добити исправни подаци:

Пореским обавезама - Пореска управа, Министарства финансија и привреде,Републике Србије, Саве Машковића бр. 3-5, Београд.Интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/

Заштити животне средине- Агенција за заштиту животне средине,(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије), Руже Јовановића бр. 27а, Београд. Интернет адреса :www.sepa.gov.rs и http://www.merz.gov.rs/

Заштити при запошљавању и условима рада- Министарствo рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина бр. 22-26, Београд.Интернет адреса : www.nsz.gov.rs и http://www.minrzs.gov.rs/

Сајт Управе за јавне набавке    :   www.ujn.gov.rs

Сву комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обавља особа за контакт у времену од 08:00 часова до 14:00 часова ,телефон   069/ 8482799, за партију 1., и  тел 069/84-82-770- за партију 2., jnnegotin@gmail.com