Среда, 08. Март 2017.

ЈНВВ - 4042-3/2017-II/04 УСЛУГЕ - МЕСТИМИЧНОМ ПОПРАВЉАЊУ КОЛОВОЗА (КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА), ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА КОЛОВОЗА (ПРЕСВЛАЧЕЊЕ) КАО И ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НЕГОТИН

Преузмите : Јавни позив
Преузмите : Конкурсну документацију
Преузмите :
Прво појашњење конкурсне документације
Преузмите : Одлуку о додели уговора
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору
Преузмите : Одлуку о измени уговора

 

Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин

ПИБ 100566475, МБ 07233345

Врста наручиоца: корисник буџетских средстава- општина Неготин

Интернет страна наручиоца: www.negotin.rs

 

На основу члана 55. 57 и 60. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга на местимичном поправљању коловоза (крпљење ударних рупа), појединих делова коловоза (пресвлачење) као и одржавање трупа пута и путних објеката улица у насељеном месту Неготин

Редни број ЈНВВ Број: 4042-3/2017-II/04

1. Наручилац позива све заинтересоване понуђаче да доставе своје понуде према условима из овог позива и конкурсне документације.

2. Предмет јавне набавке је набавкa услуга на местимичном поправљању коловоза (крпљење ударних рупа), појединих делова коловоза (пресвлачење) као и одржавање трупа пута и путних објеката улица у насељеном месту Неготин.

Ознака из општег речника набавки 50800000 услуге поправке и одржавања.

 3. Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи, који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75 и 76., а испуњеност услова доказују достављањем доказа на начин прописан чланом 77. Закона о јавним набавкама ( „ Сл. гласник РС “ бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), а у складу са  конкурсном документацијом где су услови ближе дефинисани.

Понуђачи могу да доставе неоверене копије доказа.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да на захтев наручиоца достави оригинале или оверене копије доказа о испуњености услова у року од пет дана од дана пријема писменог позива.

Понуда мора у целости бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и овим јавним позивом који је саставни део конкурсне документације.

4.Понуда са варијантама није дозвољена.

5.Понуду доставити на српском језику. Важност понуде мора да буде најмање 30 дана од отварања понуда.

6.Критеријум  за избор најповољније понуде  је најнижа понуђена цена.

 Уколико понуђач у својој понуди  не наведе све јединичне цене, понуда ће бити одбијена као некомплетна.

 7. Наручилац ће од објављивања јавног позива и конкурсне документације на Порталу јавних набавки омогућити заинтерсованим лицима увид у јавни позив и  конкурсну документацију.

Конкурсна документација се преузима у просторијама општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300  Неготин као и са Потрала  за јавне набавке и интернет странице наручиоца www.negotin.rs, а може се доставити и поштанском пошиљком на писмени захтев понуђача, при чему пошиљалац не сноси никакву одговорност за неблаговремену доставу пошиљке.

8. Представник понуђача, изузев директора фирме је дужан да приложи писмено овлашћење издато од стране директора које садржи основне податке за преузимање конкурсне документације.

Конкурсна документација може се доставити и поштом у року од 2 дана од пријема захтева за достављање конкурсне документације.

Захтев треба да садржи основне податке о заинтересованом понуђачу (назива фирме,адресу,особа за контакт ,телефон и назив јавне набавке и број партије, итд).

9. Понуде се достављају лично или поштом  у запечаћеној коверти  са назнаком :

„ Понуда  за јавну набавку услуга на местимичном поправљању коловоза (крпљење ударних рупа), појединих делова коловоза (пресвлачење) као и одржавање трупа пута и путних објеката улица у насељеном месту Неготин“, ЈНВВ бр. 3/2017 – НЕ ОТВАРАТИ

/  залепити образац бр.10 на предњој страни коверте/.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према Закону о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и упутству Наручиоца и да је доставе  30- тог  дана од дана објављивања јавног позива на Порталу до 10,00 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту, на адресу :

Oпштинa Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1,19300 Неготин

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Благовременим се сматрају понуде које су до истека рока за подношење понуда приспеле наручиоцу,без обзира на начин на који су послате.

Уколико крајњи рок за достављање понуда пада у нерадни дан( субота,недеља и државни празник), крајњи рок за достављање понуда је први следећи радни дан до 10,00 часова.

Код рокова који се у поступку ове јавне набавке рачунају од када је јавни позив објављен на Порталу управе  дан у који је објављен јавни позив не рачуна се у рок, већ се за почетак рока узима први наредни дан од објављивања јавног позива те је последњи дан 30-ти дан од дана објављивања на Порталу управе.

Неблаговремене понуде неће бити разматране, већ ће неотворене бити враћене понуђачима уз назнаку да су неблаговремене.

10. Јавно отварање понуда обавиће се у дан истека рока за доставу понуда у 10,15 часова у просторијама наручиоца, Tрг Стевана Мокрањца бр.1, Мала сала општине Неготин.

За активно учествовање у поступку отварања понуда, представници понуђача, изузев директора фирме, власника радње, односно предузетника, у обавези су да пре почетка отварања понуда комисији за јавне набавке предају уредно пуномоћје за активно учешће у поступку јавног отварања понуда.

11.Код нових радова који представљају понављање првобитних које изводи првотни извођач, наручилац ће у складу са одредбама закона о јавним набавкама, спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива.

12. На основу извештаја комисије о стручној оцени понуда наручилац доноси образложену одлуку о избору најповољније понуде у оквирном року од 25 дана од дана отварања понуда.

13.Информације и појашњења у вези припремања понуда могу се добити сваког радног дана од контакт особе: Драгана Банковић Тел. 019 – 542-329 и  Раде Младеновић 069 - 84 82 735 мејл javne.nabavke@badnjevo.rs