Четвртак, 30. Јануар 2020.

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У К.О.: КОБИШНИЦА И К.О.: РАЈАЦ

Преузмите: Оглас
Преузмите: Обавештење о објављивању огласа
Преузмите: Пријава на оглас за јавно надметање - физичко лице
Преузмите: Пријава на оглас за јавно надметање - правно лице
Преузмите: Пријава на оглас за јавно надметање - предузетник
Преузмите: Информацију о локацији за к.п. бр.: 4848 КО Рајац
Преузмите: Извештај о комуналној опремљености за к.п. бр.:4848 КО Рајац
Преузмите: Информацију о локацији за к.п. бр.: 1091/6 Кобишница
Преузмите: Извештај о комуналној опремљености кп.бр. 1091/6 Кобишница
Преузмите: Информацију о локацији за к.п. бр.: 685 КО Кобишница
Преузмите: Извештај о комуналној опремљености кп.бр. 685 Кобишница

На основу члана 99. став 1. и 2. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС” бр. 72/2009, 81/200-исправка, 64/2010 – Одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013– Одлука УС, 98/2013-Oдлука УС и 132/2014, 145/2014, 83/2018)), члана 3 став 1. тачка 1) Одлуке о прибављању, располагању и размени грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, број:7/2019) и члана 40. став 1.  тачка 35. Статута општине Неготин (''Службени лист општине Неготин'', број:4/2019), Скупштина општине Неготин на седници одржаној  24.01. 2020.године,   р а с п и с у ј е

 

 О Г Л А С
О ПРВОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

1.

Предмет отуђења је грађевинско  земљиште у јавној својини општине Неготин у:

1.1. К.О:. Рајац, к.п.бр. 4848, површине 30 m2;

1.2. могућности и ограничења изградње на грађевинском земљишту дефинисани су за кп.бр. 4848, К.О.: Рајац Инфорамцијом о локацији, број: 350-169/2019-IV/02 oд 26.7.2019. године, Одељења за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Општинске управе општине Неготин;

1.3. предметно земљиште се отуђује као комунално неуређено;

1.4. почетна цена отуђења грађевинског земљишта за наведене катастарске парцеле износи 1,53 евра по 1m2 земљишта;

1.5. гарантни износ: 4,59 евра. 

 

2.

Предмет отуђења је грађевинско  земљиште у јавној својини општине Неготин у:

1.1. К.О:. Кобишница, к.п.бр. 1091/6, површине 616 m2;

1.2. могућности и ограничења изградње на грађевинском земљишту дефинисани су за кп.бр. 1091/6, К.О.: Кобишница Инфорамцијом о локацији, број: 350-169/2019-IV/02 oд 26.7.2019. године, Одељења за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Општинске управе општине Неготин;

1.3. предметно земљиште се отуђује као делимично комунално уређено;

1.4. почетна цена отуђења грађевинског земљишта за наведене катастарске парцеле износи 5,08 евра по 1m2 земљишта;

1.5. гарантни износ: 312,928 евра.

3.

1.1. К.О:. Кобишница, к.п.бр. 685, површине 2447 m2;

1.2. могућности и ограничења изградње на грађевинском земљишту дефинисани су за кп.бр. 1091/6, К.О.: Кобишница Инфорамцијом о локацији, број: 350-243/2018-IV/02 oд 27.9.2019. године, Одељења за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Општинске управе општине Неготин;

 

 

1.3. предметно земљиште се отуђује као делимично комунално уређено;

1.4. почетна цена отуђења грађевинског земљишта за наведене катастарске парцеле износи 5,09 евра по 1m2 земљишта;

1.5. гарантни износ: 1.245,523 евра.

Гарантни износ за учешће на јавном надметању је изражен у еврима, а уплаћује се у динарској противвредности по званичном средњем курсу евра Народне банке Србије на дан уплате, на  депозитни рачун: 840-718804-26, модел 97 позив на број: 76-072, прималац: општина Неготин, сврха: гарантни износ за учешће на јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта.

 

2. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Грађевинско земљиште биће продато учеснику јавног надметања који понуди највишу цену.

Учесник јавног надметања који нуди цену отуђења дужан је да понуди виши износ у односу на претходно понуђену цену или одустане од јавног надметања.

Плаћање цене отуђења врши се 1) једнократно или 2) једнократно са правом на 30% попуста уколико цена отуђења износи преко 600.000,00 динара или 3) на највише девет годишњих рата.

У случају плаћања на рате као средство обезбеђења може бити понуђена:

       1)           неопозива и безусловна банкарска гаранција, наплатива на први позив и без приговора, на рок који мора бити дужи три месеца од дана доспећа последње рате и која гласи на укупан износ недоспелих рата цене отуђења прерачунатих у евре на дан закључења уговора по средњем курсу Народне банке Србије или

       2)            хипотеком првог реда на непокретности чија је процењена тржишна вредност утврђена вештачењем за 30% виша од укупог износа недоспелих рата цене отуђења прерачунатих у евро на дан закључења уговора по средњем курсу Народне банке Србије, а у форми заложне изјаве оверене пред јавним бележником.

Плаћање цене отуђења врши се у динарској противвредности по званичном средњем девизном курсу евра Народне банке Србије на дан уплате.

Учесник који понуди највиши износ цене отуђења потписује изјаву о висини понуђене цене, начину плаћања једнократно или у ратама,  средству обезбеђења које ће поднети уколико је изабрао плаћање у ратама.

 Учесник који понуди да највиши износ цене отуђења плати једнократно са попустом од 30% дужан је да у року од 15 дана од дана достављања решења изврши уплату цене отуђења.

 Учесник који понуди да највиши износ цене отуђења плати на рате дужан је да износ од 10% од цене плати у року од 15 дана од дана достављања решења, а да преостали износ плаћа у годишњим ратама.

Уколико учесник са најповољнијом понудом не уплати купопродајну цену у предвиђеном року решењем или не приступи овери уговора пред јавним бележником најкасније 30 дана од наредног дана од дана доношења решења или не достави средство обезбеђења у року од 30 дана од дана овере уговора, решење ће бити стављено ван снаге односно уговор ће бити раскинут, а  право на повраћај гарантног износа губи.

Купац неће бити уведен у посед грађевинског земљишта и неће имати право грађења на грађевинском земљишту пре правноснажности уписа својине на грађевинском земљишту и хипотеке на непокретности у катастру непокретности.

 

Купцу неће бити дата сагласност за упис права својине на грађевинском земљишту у катастру непокретности, пре достављања банкарске гаранције.

 

Увид у документацију о непокретностима могуће је остварити у канцеларији 71 Општинске управе општине Неготин, трг Стевана Мокрањца 1,  од 13.00. до 14.00. часова након објављивања огласа.

Само заинтересованим лицима за учешће на јавном надметању који у канцеларији 71 Општинске управе општине Неготин радним данима у току огласног рока од 13.00 до 13.30. часова поднесу, најкасније дан пре дана разгледања, писану пријаву са именом и презименом и контакт телефоном пружиће се могућност да разгледају непокретност уторком и четвртком у току огласног рока, а о часу разгледања ће бити обавештени од стране комисије.

Непокретности се отуђују  у постојећем - "виђеном" стању, тако да учесник јавног надметања се одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности и општина Неготин не сноси одговорност за штету или трошкове које претрпи после одржаног јавног надметања уколико учесник јавног надметања пропусти могућност да оставри увид у докуметацију и упозна се са условима отуђења и стањем непокретности.

Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица.

 

Пријава садржи:


  а) све податке о подносиоцу пријаве:

- за физичка лица - име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, телефон и мора бити потписана и прилаже се фотокопија личне карте, или пуномоћје за заступање које мора бити оверено од стране јавног бележника за лице које заступа подносиоца пријаве, доказ о уплати гарантног износа са потврдом о извршењу налога за уплату или налога за исплату који банка издаје на захтев клијента, а у којој су наведени сви подаци којима се потврђује да је гарантни износ плаћен;

- за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, телефон, назив радње, матични број, порески идентификациони број, оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана, образац оверених потписа овлашћених лица за заступање тзв. ОП образац, потпис и печат овлашћеног лица за заступање, или пуномоћје за заступање које мора бити оверено од стране јавног бележника за лице које заступа подносиоца пријаве; доказ о уплати гарантног износа  са потврдом о извршењу налога за уплату или налога за исплату или налога за пренос који банка издаје на захтев клијента, а у којој су наведени сви подаци којима се потврђује да је гарантни износ плаћен;

- за правна лица - назив и седиште, матични број, порески идентификациони број, број телефона, извод из регистра привредних друштава, потврду о пореском идентификационом броју, образац оверених потписа овлашћених лица за заступање тзв. ОП образац, потпис и печат овлашћеног лица за заступање, или пуномоћје за заступање које мора бити оверено од стране јавног бележника за лице које заступа подносиоца пријаве; доказ о уплати гарантног износа са потврдом о извршењу налога за уплату или налога за исплату или налога за пренос који банка издаје на захтев клијента, а у којој су наведени сви подаци којима се потврђује да је гарантни износ плаћен;

б) податке из огласа о грађевинском земљишту за који се пријава подноси и броју и датуму огласа, средству обезбеђења који се нуди, начину плаћања цене отуђења (једнократно или у ратама).

 

Обавезан садржај пријаве утврђен је обрасцем пријаве који се може преузети искључиво електронским путем преко www.negotin.rs. или у пријемној канцеларији Општинског услужног центра Општинске управе општине Неготин, међуспрат, трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Пријава се доставља на адресу: Општина Неготин, трг Стевана Мокрањца 1 , Неготин сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова у пријемној канцеларија Општинског услужног центра, у затвореној коверти са видљивом назнаком:,,Понуда за  отуђење непокретности из својине општине Неготин по огласу број: 463-7/2020-I/07  од  24.01.2020.године, лицитација број: 1“, а на полеђини коверте учесник јавног надметања назначује назив, адресу, телефон и контакт особу.

Рок за подношење пријаве је 30 дана од објављивања огласа на огласној табли општине Неготин и званичној интернет страници општине Неготин wwwnegotin.rs (где се поред огласа објављује: обрасци пријава на оглас, информацја о локацији, извештаји о комуналној уређености)  и то до 15.00 часова. Уколико крајњи рок падне у нерадни дан, крајњи рок за достављање пријаве се помера на први наредни радни дан и то до 15.00  часова. Пријаве које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

Јавно надметање ће се обавити другог радног дана по истеку рока за пријем пријаве  и то у 13.00 часова  часова у просторијама мале сале Скупштине општине Неготин, трг Стевана Мокарањца 1.        

Обавештење о почетку и истеку огласног рока, крајњем року за подношење пријава за јавно надметање  и дану јавног надметања биће објављено на  www.negotin.rs.

Поступак спроводи Комисија за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању сматраће се да је одустао од јавног надметања Непотпуне, односно неблаговремене понуде се одбацују. Подносилац неблаговремене односно непотпуне пријаве не може да учествује на јавном надметању Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на повраћај гарантног износа.Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене коју је дужан да уплати у року уврђеном овим огласом, а уколико то не учини губи право на повраћај гарантног износа.Учесници јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај гарантног износа и трошкова учешћа на јавном надметању у року од 8 дана од дана одржаног јавног надметања.

Купац има обавезу да плати: трошкове овере уговора о купопродаји пред јавним бележником, порез на пренос апсолутних права, трошкове укњижбе права својине, трошкове овере заложне изјаве пред јавним бележником, трошкове укњижбе хипотеке, трошкове прибављања банкарске гаранције.

За ближе информације обратити се у канцеларији 71 Oпштинске управе општине Неготин, лице за контакт: Ружица Милановић, тел. број 069/848 27 27.

 

 

Број: 463-7/2020-I/07
Дана: 24.01.2020.године
Н е г о т и н

 

 

                                             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

                                                  ПРЕДСЕДНИК

мр Милан Уруковић, с.р.