Среда, 17. Јун 2020.

ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОР КОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У НЕГОТИНУ

Преузмите: Обавештење, 17.06.2020.год.
Преузмите: Графички приказ, 17.06.2020.год.
Преузмите: Текстуални приказ, 17.06.2020.год.

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014,83/2018,31/2019 , 37/2019 и 9/2020 ) и члана 55 . до члана  65. Правилника о садржини,начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”,бр. 32/2019)

   

      РЕПУБЛИКА СРБИЈА

      ОПШТИНА НЕГОТИН

                   Општинска управа општине Неготин

                      Одељење за урбанизам , грађевинарство и заштиту животне средине

 

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОР КОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У НЕГОТИНУ

 

 

     Јавни увид  у План детаљне регулације за простор код железничке станице у Неготину може се извршити  у периоду од 17.06.2020.године до 01.07.2020. године, сваког радног дана од 8 до 15 часова у централном холу зграде Општине Неготин и на сајту Општине Неготин .

      Одељења за урбанизам , грађевинарство и заштиту животне средине свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у нацрт плана пружа потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија .

     Све примедбе и сугестије   могу се у писменој форми доставити Општинској управи општине Неготин, Одељењу за урбанизам , грађевинарство  и заштиту животне средине ,Трг Стевана Мокрањца број 1, најкасније до 01.07.2020.године.

  

 

 

                                                                                                                               Руководилац,

                                                                                                            Мирјана Дојчиновић,дипл.прав.