Петак, 19. Новембар 2021.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП” И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Преузмите : Оглас 
Преузмите : Нацрт ППППН НП "Ђердап"

Преузмите : Извештај о стратешкој процени утицаја 
ППППН НП "Ђердап" на животну средину 
Преузмите: Обавештење

 


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ

 

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 -исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

о г л а ш а в а

Ј А В Н И У В И Д
у
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП”

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ          
НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


ЈАВНИ УВИД
у Нацрт просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Ђердап” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Ђердап” на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 22. НОВЕМБРА ДО 21. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама скупштина општина Голубац, Кладово, Мајданпек и Неготин, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 21. децембра 2021. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у понедељак 6. децембра 2021. године са почетком у 12.00 часова, у просторијама ЈП "Национални парк Ђердап", Доњи Милановац, улица Краља Петра I, број 14а.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 29. децембра 2021. године, са почетком у 1200 часова, у просторијама ЈП "Национални парк Ђердап", Доњи Милановац, улица Краља Петра I, број 14а. Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.