Четвртак, 05. Децембар 2019.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПPOCTOP КОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У НЕГОТИНУ

Преузмите: Постојећу намену
Преузмите: Планирану намену
Преузмите: Рег.нив. план
Преузмите: Пјн.
Преузмите: Текст
Преузмите: Позив за јавни увид

На основу члана 50.Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр.72/2009,81/2009- спр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС.98/2013-одлука YC,132/2014, 145/2014,83/2018,31/2019 и 37/2019) и члана од 55. до 64. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања(“Сл.гласник РС”,бр. 32/2019)

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА НЕГОТИН

Општинска управа општине Неготин

Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине

 

оглашава

 

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПPOCTOP КОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У НЕГОТИНУ


Позивају се заинтересована лица да изврше увид у Нацрт Плана детаљне регулације за простор код железничке станице у Неготину. Увид се може извршити на интернет страни Општине Неготин, централном холу Општине Неготин и у просторијама Одељења за урбанизам, грђевинарсво и заштиту животне средине, ул Станка Пауновиhа 1 а, Неготин, у периоду од 05.12.2019.године до 06.01.2020.године.

Заинтересована правна и физичка лица у време трајања јавног увида подносе примедбе на изложени плански докуменат у току трајања јавног увида, искључио у писаном облику на писарници Општинске управе општине Неготин.

Одељење за урбанизам, грђевинарство и заштиту животне средине ћe евидентирати све примедбе на нацрт плана, а по истеку рока за јавни увид, исте ћe доставити обрађивачу планског документа.

Контакт особа: Соња Стојичевић, тел: 019/547-580

 

                                                                                                 Руководилац,
                                                                                              Мирјана Дојчиновић, дипл.прав.