Понедељак, 12. Април 2021.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА ОД САОБРАЋАЈНОГ ЧВОРА ДУШАНОВАЦ ДО ГРАНИЦЕ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ПРАХОВО И РАДУЈЕВАЦ

Преузмите: Оглас у јавни увид,12.04.2021.год.
Преузмите: Насловну страну и садржај, 12.04.2021.год.
Преузмите: Графичке прилоге, 12.04.2021.год.
Преузмите: Текстуалне делове, 12.04.2021. год.


На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014,83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и члана 55.- 65. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”,бр. 32/2019)

      РЕПУБЛИКА СРБИЈА

      ОПШТИНА НЕГОТИН

                   Општинска управа општине Неготин

                      Одељење за урбанизам , грађевинарство и заштиту животне средине

ОГЛАШАВА

 ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА

ДРЖАВНОГ ПУТА ОД САОБРАЋАЈНОГ ЧВОРА ДУШАНОВАЦ ДО ГРАНИЦЕ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ПРАХОВО И РАДУЈЕВАЦ

 

  1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у централном холу зграде Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1  у Неготину,  од  06.04.2021.године до 05.05.2021.године, сваког радног дана од 9 до 15часова.
  2. Обрађивач планског документа,  ПДР-а инфраструктурног коридора државног пута од саобраћајног чвора Душановац до границе катастарских општина Прахово и Радујевац је Предузеће за инжењеринг, консалтинг, пројектовање и изградњу “ СЕТ” доо Шабац, одговорни урбаниста Милорад Oбрадовић, дипл.инж.арх.(бр. Лиценце 200031403)
  3. У току јавног увида, Нацрта  ПДР-а ће бити изложен на сајту општине Неготин, www.negotin.rs и  у централном холу зграде Општине Неготин.
  4. У току јавног увида, Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени Нацрт ПДР-а, пружају потребне информације и стручну помоћ у вези са појединачним решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
  5. Сва заинтересована правна и физичка лица током трајања јавног увида могу да поднесу примедбе и сугестије на изложени Нацрт ПДР-а у писменом облику,  Општинској управи општине Неготин, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Трг Стевана Мокрањца 1, најкасније до 05.05.2021.године.
  6. Дана 20.04.2021.године у просторијама Општине Неготин у 12 часова организоваће се јавна презентација Нацрта ПДР-а инфраструктурног коридора Државног пута од саобраћајног чвора Душановац до границе катастарских општина Прахово и Радујевац.
  7. За сва обавештења о садржају Јавног увида одређена је контакт особа Драгана Паовић,дипл.инж.грађ из Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општине Неготин.

Руководилац,

Мирјана Дојчиновић,дипл.прав